In trang | Đóng cửa sổ

BÀI TẬP TÌM CTPT HCHC

In từ: THPT Chu Van An
Diễn đàn: Hóa học
Mô tả: Hóa học phổ thông
URL: https://cpmail.fpt.vn/exchange//forum_posts.asp?TID=7514
Ngày in: 31/05/2015 lúc 5:20 Sáng


Chủ đề: BÀI TẬP TÌM CTPT HCHC

Người gửi: ad-nad
Chủ đề: BÀI TẬP TÌM CTPT HCHC
Ngày gửi: 10/01/2013 lúc 2:42 Chiều

BÀI TẬP TÌM CTPT HCHC
Bài 1: Xác định CTPT của mỗi chất theo các số liệu sau:
a. thành phần: 85,8%C; 14,2%H; M=56
b. 51,3%C; 9,4%H; 12%N; 27,3%O; tỉ khối hơi so với không khí 4,05
c. 54,5%C; 9,1%H; 36,4%O; 0,88g hơi chiềm V=224ml
Bài 2:
a. Đốt cháy hoàn toàn 10g hc sinh ra 33,85g CO2 và 6,94g H2O, tỉ khối hơi đối với không khí 2,6g .
b. Đốt cháy 0,282g hợp chất và cho các sản phẩm sinh ra đi qua các bình đựng CaCl2 và KOH thấy bình CaCl2 tăng thêm 0,194g, còn bình KOH tăng 0,8g. Mặt khác đốt 0,186g chất đó sinh ra 22,4ml N2(đktc). Phân tử chất đó chỉ chứa 1 nguyên tử nitơ.
Tìm CTPT hchc trong 2 trường hợp trên.
Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,62g hchc X. CHo toàn bộ sản phẩm cháy qua bình 1 đựng H2SO4dd, bình 2 đựng nước vôi dư Ca(OH)2, mbình1 tăng 0,9g, bình 2 tăng 0,88g. Mặt khác khi phân tích 0,34g hợp chất đó với CuO lấy dư thu được 124ml N2(270C, 755mmHg).
a. Xác định CTĐG của X
b. Xác định CTPT của X biết rằng khi hóa hơi 0,173g X chiếm V= 125ml(đkc)
Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,295g hchc A, thu được 0,44g CO2, 0,225g H2O và 55,8 cm3 N2(đkc).
a. Tìm CTĐG của A ?
b. Tìm CTPT biết rằng hchc trên chỉ có chứa 1 nguyên tử O ?
Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 1,72g hchc A rồi dẫn toàn bộ sp cháy vào bình đựng nước vôi trong ( Ca(OH)2) thì mbìnhA 7,8g và xuất hiện 12g kết tủa . Lập CTPT biết rằng 1g hơi A (đkc) có V=261ml
Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn 1,08g hchc X, rồi cho toàn bộ sp cháy qua dd Ba(OH)2 thấy m bình tăng thêm 4,6g, đồng thời tạo thành 6,475g muối axit và 5,91 g muối trung hòa , tỉ khối hơi của X đối với hc là 13,5g.
Xác định CTPT của X?
Bài 7: Đốt cháy hoàn toàn 10,4g hchc A rồi cho sp lần lượt qua bình 1 chứa H2SO4dd và bình 2 chứa nước vôi trong Ca(OH)2 dư thấy mbình1 tăng 3,6g và b2 30g kết tủa .
Xác định CTĐG của A, tìm CTPT biết rằng khi hóa hơi 5,2g A thu được 1V=V của 1,6gO2(đkc)
Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn a hchc cần dùng đủ 2,24 lít O(đkc), sinh ra 3,52g CO2 và 0,08mol H2O dhchc/O=2,75.
Tìm CTPT
Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn 0,32g hchc A cần 896ml O2. Thu được 0,448 lít CO2 và 1 lượng H2O. Tìm CTDG,CTPT (biết CTPT giống CTĐG)
Bài 10: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol hchc cần dùng vừa đủ 14,4g O2 sinh ra 13,2g CO2 v2 7,2g H2O. Tìm CTPT của hchc.
Bài 11: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ A thu được 4,4g CO2 và 1,8 gam H2O. Tìm công thức thực nghiệm và thành phần % các nguyên tố trong A. Biết tỉ khối hơi của A đối với He là 7,5.
Hãy xác định CTPT chất hữu cơ A.
Bài 12: Đốt cháy hoàn toàn 1,72g chất hc A thu được: 3,52g CO2 và 1,8 gam H¬2O. Mặt khác phân tích 1,29g A thu được 336ml khí N (đkc). Tìm CTPTA. Biết khi hóa hơi 1,29g A có thể tích đúng bằng thể tích của 0,96g oxi trong cùng điều kiện
Bài 13: Phân tích chất hc A(chứaC,H,O) ta c1o tỉ lệ khối lượng mC:mH ¬: m¬O =2,24:0,375:2.
a. Lập Công thức thực nghiệm của A.
b. Xđ CTPT A biết 1g A khi làm bay hơi có thể tích 1,2108 lít (ở O0C và 0,25atm)
Bài 14: Đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ A( gồm C,H,N) thu được 2,24 lít CO2; 1,12 lít N2; 0,25 mol H2O. Xác định CTPT A biết các thể tích khí đo cùng điều kiện
Bài 15: Đốt cháy hoàn toàn 3,1g chất hữu cơ A cần vừa đủ 0,225mol Oxi. Sản phẩm cháy gồm: 4,4g CO2; 0,56 lít N2(đo ở 00C, 2atm) và hơi H2O. Xác định CTPT A.
Bài 16: Đốt cháy hoàn toàn 2,64g một hidrocacbon A thu được 4,032 lít khí CO2(đo ở đkc). Tìm CTPT A?
Bài 17: Oxi hóa hoàn toàn 4,6g chất hửu cơ A bằng CuO đun nóng. Sau pứ thu được 4,48 lít CO2(đkc) và nước, đồng thời nhận thấy khối lượng đồng oxit ban đầu giảm bớt 9,6g. Xác định CTPT A
Bài 18: Đốt cháy hoàn toàn chất hc A, cần vừa đủ 6,72 lít O2(ở dktc), thu được 13,2g CO2 và 5,4g H2O. Xđ CTPT A. Biết tỉ khối hơi A đối với heli là 7,5.
Bài 19: Đốt cháy hoàn toàn a(g) 1 hidrocacbon A thì thu được 0,05 mol CO2 và 1,08g H2O
a. Tính a b. Xác định CTPT A biết tỉ khối hơi cảu A đối với H¬2 là 36.
Bài 20: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon (A) vần dùng 28,8g oxi và thu được 13,44 lít CO2(dktc). Tìm CTPT A. Biết tỉ khối hơi của A đối với không khí là d nằm trong khoảng: 2<d<3
Bài 21: Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng chất hửu cơ A cần 0,8(g) oxi, người ta thu được 1,1(g) CO2; 0,45(g) H2O và không có sản phẩm nào khác. Xác định CTPT A biết thể tích khi hóa hơi 6g chất A đúng bằng thể tích của 3,2g oxi chiếm ở cùng điều kiện.
Bài 22: Đốt cháy hoàn toàn một hchc A cần 7,392 lít oxi (đo ở 1 atm, 27,30C). Khi cho toàn bộ sản phẩm tạo thành (chỉ gồm CO2 và H2O) vào 1 lượng nước vôi trong thu được 10g kết tủa và 200ml dd muối có nồng độ 0,5M; dd này nặng hơn lượng nước vôi đã dùng là 8,6(g). Tìm CTĐG nhất của hchc A. Thành phần % khối lượng các nguyên tố. Tìm CTPT và CTCT của A. Biết dA/He=7,5
Bài 23: Đốt cháy hất hc A ( chứa C,H,O) phải dùng 1 lượng oxi bằng 8 lần lượng oxi có trong A và thu được lượng khí CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng: mCO : mH O= 22:9
a. Tìm CTDGN của A
b. Tìm CTPT A. Biết thể tích khi hóa hơi 2,9 (g) A đúng bằng thể tích cảu 0,2(g) He trong cùng điều kiện.
Bài 24: Đốt cháy hoàn toàn 18(g) chất hc A cần vừa đủ 16,8 lít O2(đo ở đktc). Hổn hợp sản phẩm cháy gồm CO2 và hơi H2O có tỉ lệ thể tích VCO : VH O=3:2. Xác định CTPTA. Biết tỉ khối hơi của A đối với H2 là 36.
Bài 25: Đốt cháy hoàn toàn 0,01mol chất hửu cơ X cần vừa đủ 0,616 lít O2. Sau thí nghiệm thu được 1,344 lít hh sản phẩm Y gồm: CO2, N2 và hơi H2O. Làm lạnh để ngưng tụ hơi H2O chỉ còn 0,56 lít hh khí Z.(có tỉ khối so với H2 là 20,4). Xác định CTPT X biết thể tích các khí đều đo ở dkc.
Bài 26: Đốt cháy hoàn toàn 1,48g chất hc A dùng 2,016 lít oxi (dkc) thì thu được hh khí có thành phần như sau: VCO =3VO và mCO = 2,444.mH O. Tìm CTPT A. Biết khi hóa hơi 1,85(g) A chiếm thể tích bằng thể tích của 0,8(g) oxi ở cùng dk.
Bài 27: Đốt cháy hoàn toàn 0,59g chất hc A người ta thấy sinh ra 0,224 lít CO2 và 0,28 lít hơi H2O (ở 2730C, 4atm). Mặt khác, phân tích 1,18 gam chất A bằng pp Dumas, khí N2 sinh ra ở đktc là 224ml. Xd CTPT A. Biết tỉ khối của A đối với N2 là 2,1.
Bài 28: Oxi hóa hoàn toàn 0,366(g) chất hc A, người ta thu được 0,792(g) CO2 và 0,234(g) H2O. Mặt khác phân tích 0,549(g) chất đó bằng pp Dumas người ta thu được 37,42ml N(đo ở 270C, và 750mm Hg). Xác định tỉ khối hơi của (A) với Nitơ (IV) oxit là 3,978.
Bài 29: Đốt cháy hết 0,75(g) chất hc A. Hơi sản phẩm cháy dc dẫn toàn bộ qua bình dd nước vôi trong có dư ở O0C. Khối lượng bình dd tăng 1,33(g), trong đó lọc tách được 2(g) một chất kết tủa. Mặt khác phân tích 0,15(g)A bằng pp Kjel-dahl, khí NH3 sinh ra được dẫn vào 18ml dd H2SO4 0,1M. Lượng axit dư được trung hòa vừa đúng bằng 4ml dd NaOH 0,4M. Xd CTPT(A), biết 1 lít hơi(A) ở đktc nặng 3,35(g).
Bài 30: Đốt cháy hoàn toàn 0,4524(g) chất hửu cơ (A) sinh ra 0,3318(g)CO2 và 0,2714(g) H2O. Đun nóng 0,3682(g) chất (A) với vôi tôi xút(hỗn hợp rắn gồm NaOH và CaO) để chuyển tất cả N trong (A) thành NH3, rồi dẫn khí NH3 vào 20ml dd H2SO4 0,5M. Để trung hòa axit còn dư sau khi đã pứ với NH3), cần dùng 7,7ml dd NaOH 1M.
a. Tính thành phần % các nguyên tố trong (A).
b. Xác định CTPT(A), biết tỉ khối hơi của nó đối với khí nito là 2,143
Bài 31: Một chất hữu cơ(A) gồm 4 nguyên tố C,H,O,N.
*0,59(g) (A) cho bay hơi ở 54,60C và 0,8atm chiếm một thể tích 168ml
*0,354(g)(A) oxi hóa bởi CuO tạo ra 0,528(g) CO2 và 0,27(g) H2O
*1,062(g) (A) định lượng bằng pp Kjel-dahl, khí NH3 bay ra được dẫn vào 20ml dd H2SO4 0,5M. Sau đó, lượng axit dư được trung hòa bởi 20ml dd NaOH 0,1M. Xác định CTPT(A)
Bài 32: Đốt cháy hoàn toàn 0,282g chất hữu cơ A rồi cho các sản phẩm sinh ra đi lần lượt qau bình đựng CaCl2 khan và bình đựng KOH có dư. Sau thí nghiệm thấy bình đựng CaCl2 khan tăng thêm 0,194g, còn bình đựng KOH tăng thêm 0,8gam. Mặt khác, đốt 0,186g A thì thu được 22,4ml nito(dkc). Biết phân tử A chỉ chứa 1 nguyên tử nito Tìm CTPT chất A.
Bài 33: Đốt cháy hoàn toàn 10,4 (g) chất hc A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình (1) chứa H2SO4 (dd) và bình (2) chứa nước vôi trong có dư, tháy khối lượng bình (1) tăng 3,6(g).; ở bình (2) thu được 30(g) kết tủa. Khi hóa hơi 5,2(g) A, thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1,6(g) oxi ở cùng đkc. Xác định CTPT A.
Bài 34: Đốt cháy hoàn toàn a(g) 1 hidrocacbon A. Sản phẩm cháy được dẫn qua qua 1 bình chứa nước vôi trong có dư ở 00C, người ta thu được 3(g) một chất kết tủa, đồng thời bình chứa nặng thêm 1,68g. Tính a? Xác định CTPTA. Biết tỉ khối hơi của A đối với metan là 2,5
Bài 35: Đốt cháy hoàn toàn 0,118g chất hữu cơ A. Sản phẩm cháy được dẫn qua bình (1) chứa P2O5, rồi qua bình (2) chứa CaO khan. Sau thí nghiệm, khối lượng bình(1) tăng 0,09(g) và bình(2) tăng 0,176(g). Đun nóng 0,059(g) chất A với CuO (lấy dư) thu được 11,2cm3 N ở dkc. Hòa tan 0,59g chất A trong 100ml benzene, sau đó đo nhiệt độ đông đặc của dd thu được, thấy nhiệt độ đông đặc giảm đi 0,5060C so với nhiệt độ đông đặc của benzene nguyên chất. Biết rằng dung môi benzene có hằng số nghiệm lạnh K=5,07
a. Nếu cho sản phẩm của pứ cháy qua bình chứa CaO trước, rồi sau đó mới qua bình chứa P2O5 thì kl của 2 bình sẽ biến đổi như thế nào?
b. Xác định CTPT của chất hữu cơ A.
Bài 36 : Đốt cháy hoàn toàn 1,08g chất hc X, rồi cho toàn bộ sản phẩm vào dd Ba(OH)2 thấy bình nặng thêm 4,6(g) đồng thời tạo thành 6,457(g) muối axit và 5,91(g) muối trung hòa. Tỉ khối hơi của X đối với Heli là 13,5.
a. Xác định CTPT của X b. Viết và gọi tên các đồng phân mạch hở của X.
Bài 37: Đốt cháy hết 1,152g một hidro X mạch hở, rồi cho sản phẩm qua dd Ba(OH)2 thu được 3,94(g) kết tủa và dd Y. Cô cạn dd Y rồi nung đến khối lượng không đổi thu được 4,59(g) chất rắn.
a. Tìm CTPT hidrocacbon b. Tính thể tích khí CO2 thu được khi cô cạn dd Y ở đktc.
Bài 38: Đốt cháy hoàn toàn 1,12 g chất hc A rồi cho hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy trong dd Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình chứa tăng 3,36(g). Biết rằng nCO =1,5nH O .
Tìm CTPT A. Biết tỉ khối hơi của A đối với H2 nhỏ hơn 30.
Bài 39: Đốt cháy hoàn toàn m(g) chất hữu cơ (A) chứa C,H,O kl sản phẩm cháy là P(g). Cho toàn bộ sản phẩm này qua dd nước vôi trong có dư thì sau cùng thu được 2(g) kết tủa. Biết P=0,71 t và t= .
Xác định CTPT(A). Viết CTCT và gọi tên (A).
Bài 40: Đốt cháy hoàn toàn m(g) chất hc (A) chỉ thu được a(g) CO2 và b(g) H2O. Biết 3a=11b và 7m=3(a+b).
Xác định CTPT(A), biết tỉ khối hơi của (A) đối với không khí: dA/KK<3
Bài 41: Đốt cháy hoàn toàn a(g) chất hc (A) chứa C,H,O, thu được p(g) CO2 và q(g) H2O. Cho p= và q= . Tìm CTPT của (A). Biết rằng 3,6(g) hơi (A) có thể tích bằng thể tích của 1,76(g) CO2 cùng điều kiện.
Bài 42: Phân tích a(g) chất hửu cơ(A) thu được m(g) CO2 và n(g) H2O. Cho biết m= và a= (m+n).
Xác định CTPT (A). Biết nếu đặt d là tỉ khối hơi của (A) đối với không khí thì: 2<d<3
ST


In trang | Đóng cửa sổ