• :
  • :

Đáp án thi thử THPT quốc gia lần 1

Đáp án
                 
                 
                 
CÂU ĐÁP ÁN - GDCD 12 - 3/2017
132 209 357 485 162 283 547 679
1 B D A C C A B B
2 A B C C D B B D
3 A A C D B B C D
4 C D B A B D B A
5 A C B C C C A B
6 D B B A A D C D
7 D B A C D D D B
8 B C D A B D A C
9 C D B B D C A D
10 C D A A B A A A
11 D D A B C D B C
12 D D C B A B C D
13 A C C C C C B D
14 D A C D B A A C
15 C B D B D C C D
16 D D C A B B A A
17 A B A D C A C D
18 C A C C A C C B
19 B A C A B C A D
20 C B C D A A D C
21 A D D D A A D D
22 C B D B A B A C
23 B A B A B C A C
24 A A D C D A D C
25 D C B A A C B B
26 C C C D A B C B
27 C C A A C B B A
28 B B C A C D D A
29 A D B C B A C B
30 D A A D A D D B
31 B A D B D C D B
32 A D B D D D C A
33 B C D B C B B A
34 C D A B B B C A
35 D B D C B B D A
36 A D D C D A A A
37 C C D B C A B C
38 B A B D C D D C
39 D C C D D D D C
40 B B A C D C B B

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ LẦN 1 MÔN SINH
  132 209 357 485 134 214 359 489
1 C B C A B B C B
2 A D C C B A C C
3 B A C A B B D B
4 C C A B D C B A
5 B D A C D A B C
6 B A C B C B C B
7 A C D B B C D D
8 D B B A D D C B
9 B A A D C A B B
10 D B B D C B C A
11 D B B A A D C D
12 A A B D A D C A
13 A D D B B C B A
14 A A D B D C D D
15 A B A A D C B D
16 B A A A C D B A
17 D C A C D B A A
18 C B A C B D A A
19 B A A A C B C C
20 C A D D A D D C
21 C A D D D C C C
22 A D A B A C D B
23 B D A C C D A D
24 D C A D D B D C
25 C C C C B C A D
26 D C B B C C D D
27 C B B D C A A C
28 B C D B A A D C
29 B D C B B C B C
30 A A D D A D D B
31 D A B B B A A C
32 B B B A D A C C
33 C C B C D A A D
34 D C C B C D B A
35 B B A D A C A B
36 A D A A B D C D
37 D B A C D B D A
38 B B B C B C B B
39 A B D B C B B B
40 A C C C A B B B

 

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

ĐÁP ÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 LẦN 1  MÔN TOÁN

MÃ ĐỀ 121

1 A

2 B

3 A

4 C

5 C

6 A

7 D

8 D

9 A

10 B

11 D

12 A

13 D

14 C

15 C

16 B

17 B

18 D

19 B

20 D

21 B

22 C

23 D

24 B

25 C

26 C

27 A

28 D

29 A

30 C

31 B

32 D

33 C

34 B

35 C

36 B

37 A

38 D

39 A

40 A

41 D

42 A

43 A

44 B

45 C

46 A

47 C

48 A

49 B

50 C

MÃ ĐỀ 122

1 D

2 D

3 B

4 D

5 B

6 C

7 A

8 D

9 C

10 A

11 B

12 A

13 C

14 A

15 B

16 D

17 D

18 A

19 C

20 B

21 D

22 D

23 A

24 C

25 A

26 B

27 B

28 B

29 D

30 A

31 A

32 B

33 B

34 A

35 D

36 B

37 C

38 A

39 B

40 B

41 A

42 C

43 C

44 C

45 C

46 A

47 A

48 C

49 D

50 D

MÃ ĐỀ 123

1 B

2 B

3 C

4 B

5 D

6 B

7 A

8 B

9 B

10 C

11 C

12 D

13 A

14 A

15 D

16 C

17 A

18 A

19 D

20 B

21 D

22 A

23 C

24 C

25 A

26 D

27 B

28 B

29 D

30 D

31 A

32 B

33 D

34 C

35 C

36 A

37 A

38 A

39 D

40 C

41 A

42 C

43 A

44 C

45 B

46 D

47 C

48 B

49 C

50 A

MÃ ĐỀ 124

1 D

2 A

3 C

4 B

5 D

6 A

7 B

8 A

9 B

10 C

11 C

12 B

13 B

14 B

15 C

16 C

17 B

18 B

19 C

20 C

21 C

22 A

23 D

24 A

25 C

26 C

27 A

28 C

29 B

30 A

31 D

32 C

33 A

34 D

35 B

36 B

37 D

38 C

39 D

40 C

41 B

42 C

43 B

44 A

45 D

46 D

47 B

48 D

49 B

50 D

MÃ ĐỀ 125

1 D

2 C

3 A

4 A

5 C

6 C

7 D

8 B

9 D

10 C

11 B

12 D

13 A

14 D

15 C

16 C

17 B

18 D

19 D

20 C

21 B

22 A

23 D

24 A

25 B

26 C

27 B

28 D

29 B

30 B

31 B

32 A

33 A

34 B

35 C

36 A

37 C

38 D

39 C

40 D

41 C

42 B

43 B

44 D

45 A

46 A

47 D

48 A

49 B

50 C

MÃ ĐỀ 126

1 B

2 B

3 D

4 A

5 A

6 B

7 B

8 A

9 D

10 B

11 C

12 C

13 C

14 C

15 A

16 A

17 C

18 D

19 D

20 D

21 D

22 B

23 D

24 B

25 A

26 B

27 B

28 A

29 C

30 C

31 A

32 D

33 C

34 A

35 B

36 A

37 C

38 A

39 B

40 D

41 D

42 A

43 C

44 B

45 D

46 D

47 A

48 C

49 A

50 B

MÃ ĐỀ 127

1 C

2 B

3 C

4 B

5 D

6 B

7 C

8 D

9 B

10 A

11 A

12 C

13 D

14 D

15 B

16 D

17 C

18 A

19 C

20 D

21 D

22 A

23 C

24 A

25 B

26 D

27 B

28 D

29 D

30 B

31 A

32 A

33 C

34 C

35 C

36 D

37 A

38 C

39 C

40 D

41 D

42 B

43 A

44 B

45 D

46 D

47 A

48 B

49 C

50 B

MÃ ĐỀ 128

1 B

2 D

3 D

4 B

5 A

6 A

7 D

8 B

9 C

10 A

11 D

12 C

13 B

14 B

15 C

16 D

17 B

18 D

19 D

20 B

21 D

22 D

23 C

24 A

25 A

26 C

27 B

28 C

29 B

30 A

31 B

32 C

33 A

34 D

35 D

36 B

37 C

38 D

39 B

40 C

41 A

42 A

43 B

44 B

45 C

46 D

47 C

48 D

49 B

50 C

 

 

 

ĐÁP ÁN CHẤM

      THI THỬ THPTQG  2017 – LẦN I – MÔN VẬT LÝ

CÂU

123

124

125

126

127

128

129

130

1

A

D

C

A

C

A

A

A

2

B

C

C

A

B

A

B

C

3

A

A

C

D

B

B

D

B

4

A

D

C

D

B

D

C

A

5

B

C

A

C

B

B

C

B

6

D

B

D

A

D

B

A

A

7

D

D

A

A

C

C

C

C

8

C

C

B

D

A

C

B

D

9

B

D

A

A

D

B

A

D

10

B

C

A

C

D

C

C

D

11

C

D

B

D

C

A

B

B

12

A

C

C

B

D

C

A

D

13

C

C

A

B

A

C

B

B

14

A

A

C

A

C

C

D

A

15

A

A

A

D

A

B

C

C

16

B

B

D

B

D

C

A

B

17

C

B

C

C

A

A

C

C

18

D

B

C

D

D

D

C

D

19

C

B

B

B

A

C

C

A

20

B

A

A

D

B

A

D

B

21

D

D

B

B

A

B

A

B

22

A

C

D

A

C

C

C

C

23

D

A

B

B

C

B

B

C

24

C

B

B

C

C

A

A

A

25

A

B

D

C

A

D

B

C

26

D

A

A

A

B

D

D

A

27

C

B

D

D

B

D

D

B

28

B

A

D

B

C

D

B

A

29

C

D

D

D

D

D

D

B

30

D

D

D

C

C

D

B

B

31

B

B

B

C

D

A

C

C

32

B

C

A

B

A

D

D

D

33

D

D

C

C

C

C

B

D

34

A

C

B

A

B

A

D

A

35

D

D

B

A

D

B

D

A

36

B

C

D

C

A

A

A

C

37

C

A

C

D

B

D

A

D

38

D

A

D

B

B

B

D

D

39

C

A

B

B

D

A

B

C

40

A

B

A

C

A

B

A

D

 

ĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 1 - MÔN SỬ 12 - 
                 
Câu ĐÁP ÁN
132 209 357 485 169 245 326 493
1 C B A A A D B C
2 D A B C A A A B
3 C A B C B C A A
4 C B D D D D C A
5 C D C B B D D C
6 A D D D C C D A
7 D D B C D D D C
8 B B C D A B D D
9 B D C D B B A B
10 D D B B B C B D
11 C B D A A D C A
12 B A A C B B C A
13 A C A B A A C B
14 C A D B D B A D
15 C A D C B D B D
16 D B C C C A A B
17 D A C D A A A A
18 A C A A C C A A
19 C B D A A B B B
20 D B A D B D D C
21 A D D A D B B D
22 B C B B C B C B
23 D A B C C C B D
24 B C A B D A A C
25 D B B D D C C B
26 A A C D C A B B
27 A D C D C D A D
28 A C D B D A C A
29 C C A B A D B D
30 B A D B D B B A
31 A C B A C D D C
32 D D A B B C D C
33 B B B A B A C D
34 C D A C A C C B
35 A A B C D C B A
36 A B C D C B D C
37 B C C A A C C B
38 B C A A C B D D
39 D C C A B A D C
40 B D D C D A A C

 

 

 

ĐÁP ÁN THI THỬ TN THPTQG NĂM LẦN 1-NĂM 2017TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

MÔN: HÓA

CÂU

001

002

003

004

005

006

007

008

1

B

D

B

B

A

C

B

C

2

B

A

D

C

C

D

D

C

3

C

C

B

B

C

D

B

A

4

C

C

D

D

D

A

D

B

5

D

A

C

C

B

C

D

C

6

A

B

B

A

B

D

A

C

7

A

C

A

B

D

B

A

B

8

B

C

C

B

B

C

B

C

9

C

B

D

D

D

B

C

C

10

B

C

B

C

C

D

C

C

11

A

B

B

D

B

C

C

B

12

C

C

B

A

B

A

B

B

13

C

B

C

C

C

B

B

D

14

D

D

C

C

C

B

C

B

15

B

C

D

A

D

D

C

C

16

B

A

A

B

A

C

B

C

17

D

B

A

C

A

D

A

A

18

B

B

B

C

B

A

C

B

19

D

D

C

B

C

C

D

A

20

C

C

C

C

B

C

B

C

21

C

C

C

D

C

A

B

B

22

C

C

B

B

C

B

B

A

23

B

B

B

C

B

C

C

C

24

B

B

C

C

B

C

C

D

25

C

C

C

A

C

B

C

D

26

C

D

C

B

C

C

A

A

27

C

D

C

A

C

C

C

C

28

C

A

C

C

C

C

D

D

29

C

C

B

B

C

B

B

B

30

A

D

D

A

A

B

B

C

31

A

D

D

C

A

D

C

B

32

C

B

A

C

C

B

C

D

33

D

C

C

B

D

C

C

C

34

B

C

A

B

B

C

C

A

35

B

A

A

C

B

A

B

B

36

D

B

C

D

C

B

D

B

37

A

A

D

D

B

A

D

D

38

C

C

B

A

D

C

A

C

39

B

B

B

C

D

B

C

D

40

D

A

C

D

A

A

A

A

 

 

                                 ĐÁP ÁN KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

BÀI THI : TIẾNG ANH

Câu

211

212

213

214

215

216

217

218

1

B

D

B

B

B

C

A

C

2

C

A

A

D

B

A

B

C

3

A

D

B

C

A

A

B

D

4

A

B

C

A

C

D

B

B

5

C

D

D

B

A

C

B

D

6

B

C

D

C

A

B

C

B

7

B

A

B

C

B

A

C

C

8

C

B

C

C

A

B

A

C

9

B

B

B

A

C

B

C

A

10

A

A

A

C

A

B

D

C

11

D

D

D

C

B

C

B

A

12

B

C

C

D

C

D

B

C

13

B

B

D

B

A

A

B

C

14

C

A

B

D

C

B

C

A

15

D

C

B

A

B

B

A

D

16

B

B

B

C

B

D

A

C

17

A

D

C

B

D

C

C

B

18

D

A

C

B

C

D

C

A

19

C

B

A

D

B

B

B

B

20

D

C

B

A

C

D

D

B

21

C

C

B

A

A

C

B

A

22

D

D

A

C

A

B

A

D

23

B

B

C

B

C

A

B

A

24

B

D

D

C

B

C

D

D

25

B

C

B

D

B

C

C

B

26

B

C

B

B

C

A

D

D

27

C

B

B

D

B

C

B

C

28

C

A

C

D

B

C

A

D

29

A

C

A

C

C

C

C

B

30

B

C

A

C

B

A

D

D

31

B

A

B

C

A

A

B

B

32

A

B

A

D

D

B

B

A

33

B

D

B

D

D

C

A

A

34

B

A

C

A

A

C

A

C

35

A

C

A

D

D

D

C

B

36

A

A

A

C

B

D

B

A

37

C

C

C

D

C

D

B

D

38

B

B

C

A

D

B

A

B

39

A

D

D

D

C

D

B

D

40

A

D

B

B

A

C

C

C

41

C

D

B

D

B

D

D

D

42

A

B

C

A

B

C

A

D

43

C

C

B

C

A

C

A

C

44

C

D

C

C

C

A

C

C

45

A

C

C

B

D

D

C

C

46

B

C

A

D

B

D

A

B

47

B

A

A

B

B

A

B

D

48

B

D

A

A

B

D

C

C

49

D

C

B

A

B

B

B

D

50

C

D

B

B

C

D

B

A

Đáp án môn Địa Lý

 

Trong file đính kèm phía dưới

 

File đính kèm
Không thể hiển thị file đính kèm
Lượt Xem:272
Ngày đăng: 23-03-2017
Tác giả: Anh Đức

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com