• :
  • :

Thời khóa biểu tuần 15

Các đồng chí lưu ý thực hiện
    THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 10 - THỰC HIỆN TỪ TUẦN 15 ( 28/11/2016 ) THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 11 - THỰC HIỆN TỪ TUẦN  15 ( 28/11/2016 ) THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 12 - THỰC HIỆN TỪ TUẦN  15 ( 28/11/2016 )  
THỨ TIẾT 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11
2 1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC
2 HÓA TOÁN SINH ANH ANH ĐỊA ĐỊA SINH VĂN VĂN ĐỊA HÓA TOÁN TOÁN TD SỬ VĂN HÓA SINH SỬ HOA SINH GDCD QP TOÁN VĂN TIN SỬ
3 TOÁN VĂN ĐỊA TOÁN VĂN ĐỊA SINH SỬ TOÁN GDCD VĂN TOÁN CN TD TOÁN TOÁN SINH VĂN ANH TOÁN ANH TD HÓA SINH TOÁN HÓA VĂN ANH ĐỊA
4 TD VĂN TOÁN QP-AN VĂN HÓA TOÁN TOÁN ANH VĂN TIN SỬ ANH VĂN HÓA SINH TOÁN TOÁN TD ANH HÓA VĂN TOÁN VĂN SỬ TOÁN GDCD SINH
5 GDCD HÓA HÓA TOÁN VĂN ANH TOÁN TIN ĐỊA TOÁN TOÁN TD SỬ VĂN ANH TOÁN ANH VĂN QP-AN HÓA TD TOÁN VĂN VĂN HÓA TOÁN ANH
3 1 VĂN HÓA TD HÓA ANH GDCD TD ANH QP-AN ANH CN HÓA SINH ĐỊA TD CN ANH TOÁN CN HÓA VĂN SỬ TD TOÁN TOÁN SỬ SINH TIN
2 ANH VĂN ANH VĂN HÓA TD SỬ ANH ĐỊA HÓA SINH HÓA TOÁN VĂN HÓA GDCD VĂN TD TOÁN SỬ TD QP CN ANH HÓA TOÁN TIN TD TOÁN
3 SINH VĂN ANH QP GDCD VĂN SỬ HÓA HÓA VĂN TD ANH ĐỊA VĂN VĂN TOÁN SINH ĐỊA TOÁN SỬ TIN VĂN CN TOÁN ANH VĂN SỬ
4 HÓA QP-AN VĂN SỬ SỬ VĂN HÓA TIN TD TD SINH VĂN ANH VĂN HÓA ĐỊA GDCD TIN ANH TOÁN TOÁN TD SỬ TIN VĂN TOÁN VĂN SINH
5 TIN GDCD QP TD   TC TC TC TC TC TOÁN TD TIN TOÁN QP TOÁN TIN TC TC TD TD TOÁN TC TC TC TD TC TC TC TC TC
4 1 VĂN HÓA TOÁN CN VĂN TOÁN VĂN ANH TOÁN TD TD ĐỊA TOÁN TOÁN HÓA TD HÓA ĐỊA SINH ANH SINH TOÁN GDCD TOÁN SỬ ĐỊA TIN ANH CN
2 VĂN CN TIN TOÁN ANH QP-AN ĐỊA TOÁN TD HÓA TIN TOÁN VĂN ANH CN GDCD HÓA TOÁN HÓA SINH TOÁN TIN TOÁN VĂN ANH TOÁN TOÁN VĂN ANH
3 SINH TIN SỬ VĂN GDCD VĂN TD QP-AN VĂN ANH VĂN HÓA HÓA VĂN TD TOÁN TOÁN ĐỊA TIN TD HÓA ANH TC TOÁN ANH CN TOÁN ANH SINH TOÁN
4 ANH ĐỊA HÓA VĂN TOÁN VĂN TIN TC TOÁN VĂN TIN VĂN QP ANH TD TC TOÁN SỬ GDCD TIN VĂN ANH CN TD ĐỊA SỬ ĐỊA QP SINH TD VĂN
5 TC TC CN TIN TC TD ANH GDCD ANH TOÁN TC TC TIN TC HÓA TC TD TIN VĂN TD VĂN TC TC CN ANH TD TC VĂN SINH QP-AN TOÁN TD
5 1 TOÁN TOÁN TOÁN ĐỊA ANH SINH CN QP-AN TOÁN TIN TD SINH HÓA TOÁN SINH TD ANH TOÁN HÓA ANH VĂN SINH HÓA TIN HÓA CN TD ANH
2 ĐỊA ANH VĂN TOÁN QP-AN TOÁN ĐỊA TOÁN TD ANH VĂN TOÁN TC SINH HÓA VĂN ĐỊA CN SỬ ANH VĂN SINH QP VĂN ANH TD TOÁN SỬ TOÁN GDCD
3 TIN ĐỊA GDCD HÓA TIN TOÁN VĂN ĐỊA SINH HÓA ANH TC LÍ TIN VĂN VĂN TD ANH HÓA TD TOÁN TOÁN SINH VĂN QP-AN VĂN SINH ANH TOÁN SỬ TOÁN
4 CN SINH TD ĐỊA VĂN TIN CN VĂN TD GDCD ĐỊA TIN CN HÓA TIN ANH SINH TOÁN VĂN SỬ ANH VĂN ĐỊA QP-AN TOÁN VĂN TOÁN TD ANH ANH HÓA
5 QP-AN TD TC TOÁN TIN TD TC TOÁN GDCD CN TOÁN TOÁN SỬ ANH TD VĂN TC TC SINH TOÁN TC CN HÓA TC TC TC TD TC TC TC TC TC
6 1 TOÁN HÓA ANH ĐỊA TD TIN GDCD VĂN QP-AN ANH ANH HÓA SINH TIN ANH TOÁN SINH SỬ TIN VĂN SINH TOÁN HÓA GDCD TD CN QP TOÁN
2 TOÁN ANH GDCD ANH HÓA QP-AN TD ĐỊA VĂN VĂN TIN SINH ANH CN HÓA TOÁN TIN SINH TOÁN TIN SỬ VĂN TOÁN VĂN ANH GDCD SINH TD
3 SINH ANH TC HÓA SỬ TIN HÓA ANH ĐỊA TOÁN VĂN SINH VĂN ANH TC TOÁN VĂN TIN GDCD VĂN TIN  HÓA SỬ ANH SINH VĂN GDCD CN QP-AN
4 TD SỬ TIN SINH TD ĐỊA TOÁN HÓA VĂN TIN GDCD VĂN TOÁN SỬ TOÁN HÓA VĂN CN ANH TOÁN QP-AN VĂN CN SINH TC TOÁN VĂN ANH HÓA TD
5 SỬ TD TOÁN TD TIN TC TC TC TC TC CN TOÁN GDCD GDCD TIN TC TC TC TC TC ĐỊA TOÁN TOÁN TC QP TD TC TC TC TC
7 1 HÓA ANH ĐỊA TC TOÁN CN SINH TIN TOÁN SỬ SINH ANH SỬ TC TOÁN TOÁN VĂN SINH ANH TC TOÁN GDCD SỬ ANH TOÁN ĐỊA HÓA VĂN HÓA TOÁN
2 ANH ANH ĐỊA SINH TOÁN HÓA TIN TC TOÁN HÓA TOÁN TOÁN VĂN GDCD SINH VĂN TOÁN ANH VĂN VĂN TOÁN GDCD SỬ SINH ANH ĐỊA SỬ HÓA
3 ĐỊA TOÁN TC LÍ TC SINH HÓA CN TC TOÁN VĂN HÓA CN SỬ SINH VĂN ANH TIN TC TOÁN TC TOÁN TOÁN HÓA VĂN TOÁN HÓA GDCD ĐỊA SỬ HÓA SỬ SỬ ĐỊA VĂN
4 TOÁN TIN SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL TC TOÁN ĐỊA SINH SỬ ANH TIN VĂN GDCD TC TOÁN ANH ĐỊA ANH ANH HÓA SINH VĂN
5 SHL SHL                     SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
    TKB chưa cố định. Các đ/c GV và các em HS lưu ý xem TKB thường xuyên TKB chưa cố định. Các đ/c GV và các em HS lưu ý xem TKB thường xuyên TKB chưa cố định. Các đ/c GV và các em HS lưu ý xem TKB thường xuyên

 

Lượt Xem:1499
Ngày đăng: 28-11-2016
Tác giả: Anh Đức

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com