• :
  • :

Hướng dẫn dạy Nghề phổ thông Năm học 2016-2017.

V/v hướng dẫn dạy Nghề phổ thông Năm học 2016-2017. Số: 661 /SGDĐT-GDTrH

        UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 661 /SGDĐT-GDTrH

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Yên Bái, ngày  13  tháng 9  năm 2016

V/v hướng dẫn dạy Nghề phổ thông Năm học 2016-2017.

 

 

           

       Kính gửi : 

                       - Các phòng Giáo dục và Đào tạo;

                        - Các trường trung học phổ thông, Phổ thông liên cấp 2-3;

                       - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;

   - Các trung tâm DN-GDTX, các trường trung cấp nghề.

 

 

Căn cứ Công văn số 8607/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2006 và Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 Công văn  của Bộ Giáo dục và Đào tạoban hành về hoạt động giáo dục nghề phổ thông (NPT).

Căn cứ công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 về hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông;

Căn cứ Công văn số 610/SGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 8 năm 2016 về Hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2016-2017. Sở GD&ĐT hướng dẫn việc tổ chức dạy nghề phổ thông như sau:

1. Tổ chức dạy nghề phổ thông:

Rà soát lại toàn bộ chương trình dạy nghề phổ thông để chọn lựa, bổ sung các chương trình dạy nghề đáp ứng với yêu cầu phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện dạy học của nhà trường như: làm vườn, nuôi cá, trồng rừng, gò, điện dân dụng, điện tử dân dụng, sửa chữa xe máy, cắt may, nấu ăn, thêu tay, tin học văn phòng,

tìm hiểu về kinh doanh, tin học ứng dụng, nghề truyền thống của địa phương.

Các trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX tỉnh, các Trung tâm DN-GDTX, các trường trung cấp nghề có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên chuyên môn theo yêu cầu chương trình nghề phổ thông thì mới được tổ chức dạy nghề phổ thông cho học sinh.

Trong trường hợp các đơn vị chưa có đủ giáo viên chuyên môn và điều kiện cơ sở vật chất cần hợp đồng với Trung tâm GDTX tỉnh, các Trung tâm DN-GDTX, các trường trung cấp nghề đủ điều kiện dạy NPT để tổ chức hoạt động giáo dục NPT cho học sinh.

Đối với đơn vị có sử dụng giáo viên hợp đồng dạy nghề phổ thông phải xây dựng kế hoạch dạy và dự thảo hợp đồng với giáo viên và báo cáo Sở GD&ĐT phê duyệt thì mới được tổ chức giảng dạy. Giáo viên hợp đồng giảng dạy phải cam kết tham gia làm giám khảo trong kì thi NPT theo yêu cầu của Sở. 

Riêng các môn Nấu ăn , Cắt may, Thêu tay do đặc thù của đội ngũ giáo viên, do đó Sở chỉ giao cho Trung tâm GDTX tỉnh tỉnh tổ chức dạy tại Trung tâm theo đúng quy định hiện hành;

Giáo viên dạy nghề phải có bằng chuyên môn (Đại học, Cao đẳng chuyên ngành) thuộc các NPT do Bộ GD&ĐT ban hành hoặc giáo viên Vật lí, Công nghệ đối với nghề Điện tử, Điện dân dụng; giáo viên Nữ công (giáo viên có trình độ chuyên môn tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm kỹ thuật) đối với nghề Nấu ăn, Thêu, Cắt may; giáo viên Sinh học, Công nghệ đối với nghề Trồng rừng, Làm vườn, Nuôi cá.

Mỗi trường phải tổ chức giảng dạy ít nhất 02 NPT cho học sinh tự chọn đăng ký phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

2. Thực hiện dạy nghề "Tìm hiểu nghề kinh doanh" trong trường học

Từ năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã biên soạn và xuất bản thêm tài liệu giảng dạy chương trình "Tìm hiểu nghề kinh doanh" nằm trong chương trình "Hoạt động giáo dục nghề phổ thông" như một số nghề đang dạy cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông hiện nay.

Tài liệu giảng dạy chương trình "Tìm hiểu nghề kinh doanh" sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn cho giáo viên cốt cán, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn cho giáo viên các Trung tâm  GDTX tỉnh, các trung tâm DN- GDTX, các trường trung cấp nghề (7/2016). Đây là một chủ đề quan trọng, có tác dụng thiết thực đối với học sinh, do vậy Sở GD&ĐT yêu cầu các Trung tâm từ năm học 2016 - 2017 căn cứ vào thực tế ở địa phương triển khai thực hiện dạy chương trình "Tìm hiểu nghề kinh doanh" cùng với các nghề phổ thông đang dạy tại các Trung tâm để học sinh có thêm nhiều nghề lựa chọn.

Để giảng dạy tốt chương trình "Tìm hiểu nghề kinh doanh" Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý các trung tâm thực hiện tốt một số vấn đề sau:

1. Về giáo viên: Cần bố trí những giáo viên có kiến thức và kỹ năng về kinh doanh, hiểu cặn kẽ toàn bộ tài liệu và nội dung của chương trình, có năng lực tổ chức các hoạt động, nắm bắt đa dạng về phương pháp giảng dạy và sử dụng tốt phương tiện dạy học.

         2. Về phân phối chương trình: Các Trung tâm chủ động xây dựng phân phối chương trình thời lượng 105 tiết như các nghề khác trên cơ sở tài liệu và khung chương trình "Tìm hiểu nghề kinh doanh" Bộ GD&ĐT đã ban hành. Các Trung tâm báo cáo Sở duyệt chương trình trước khi đưa vào giảng dạy.    

3. Về kiểm tra, đánh giá:

- Nội dung kiểm tra đánh giá được xác định dựa trên căn cứ mức độ yêu cầu của mục tiêu bài học về kiến thức, kỹ năng, thái độ. Giáo viên có thể kiểm tra học sinh qua câu hỏi tự luận, trình bày tóm tắt ý tưởng kinh doanh, kết quả bài tập nghiên cứu thị trường, chuẩn bị kế hoạch kinh doanh, khởi sự và vận hành kinh doanh.Giáo viên cần xây dựng các bài tập và phiếu hỏi một cách sinh động để vận dụng kiến thức và phù hợp với thực tiễn.

Sở GDĐT sẽ tổ chức kiểm tra việc tổ chức dạy và học nghề phổ thông theo quy định.

3. Hồ sơ quản lý chuyên môn các lớp dạy nghề phổ thông

- Phân phối chương trình nghề phổ thông.

- Kế hoạch tổ chức dạy nghề phổ thông.

- Sổ gọi tên ghi điểm.

- Sổ đầu bài.

4. Hồ sơ giáo viên dạy nghề phổ thông:

- Kế hoạch giảng dạy (Sổ báo giảng).

- Giáo án.

- Sổ điểm cá nhân.

5. Tổ chức giảng dạy, học tập:

- Giáo viên phụ trách giảng dạy NPT phải có giáo án khi lên lớp. Tiếp tục thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị để giúp học sinh phát hiện và làm chủ kiến thức. Đối với các tiết thực hành, giáo viên phải kiểm tra trước các trang thiết bị, khắc phục kịp thời; kiên quyết không đưa vào sử dụng những thiết bị đã hỏng, không đảm bảo an toàn cho học sinh. Trước khi thực hành, thường xuyên lưu ý, nhắc nhở các em những qui định bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn lao động như: không đùa giỡn khi thực hành, tư thế thực hành đúng, trang phục gọn gàng… Sau khi kết thúc tiết thực hành cần rút kinh nghiệm trước tập thể lớp.

- Ngoài việc tổ chức giảng dạy nội dung bài học và tổ chức cho học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực hành; giáo viên cần giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức sau mỗi chương hoặc kiểu bài…

6. Kiểm tra, đánh giá quá trình học nghề của học sinh:

Thực hiện theo qui chế đánh giá xếp loại học sinh (theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT và Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT. ).

7. Xếp loại nghề phổ thông:

- Loại Giỏi: Điểm tổng kết (Đtk) từ 8,0 đến 10;

- Loại Khá:  Điểm tổng kết (Đtk) từ 6,5 đến dưới 8,0;

- Loại Trung bình: Điểm tổng kết (Đtk) từ 5,0 đến dưới 6,5;

- Loại Yếu: Điểm tổng kết (Đtk) dưới 5,0.

Học sinh hoàn thành chương trình học nghề phổ thông, xếp loại trung bình (đạt điểm cuối khóa từ 5,0 trở lên) được đăng ký dự thi để xét cấp chứng chỉ NPT theo qui định.

8. Thời gian thi nghề phổ thông(theo kế hoạch của phòng KT&KĐCL)

9. Tổ chức thực hiện:

a. Đối với Trung tâm GDTX tỉnh, các Trung tâm DN-GDTX, các trường trung cấp nghề: Lập kế hoạch giảng dạy Nghề phổ thông và báo cáo về Sở (qua phòng GDTrH) trước ngày 30/9/2016.

b) Đối với cấp THCS:

Các phòng GD&ĐT, căn cứ các quy định dạy NPT ở cấp THCS để hướng dẫn các trường dạy học tự chọn là NPT hoặc phối hợp với  Trung tâm GDTX tỉnh, các Trung tâm DN-GDTX, các trường trung cấp nghề để dạy NPT.

Hiệu trưởng các trường THCS báo cáo và xây dựng kế hoạch về công tác dạy nghề phổ thông về phòng GD&ĐT: Báo cáo cần nêu rõ tình hình đội ngũ giáo viên dạy nghề; cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy nghề, số lượng học sinh theo học ở mỗi nghề. Kế hoạch dạy nghề nộp qua phòng GD&ĐT để nộp về Sở.

Các phòng GD&ĐT lập báo cáo về hoạt động dạy nghề phổ thông (kèm các biểu mẫu bên dưới) và báo cáo bằng văn bản theo đường công văn về địa chỉ: phòng GDTrH Sở GD&ĐT và tập tin đính kèm theo địa chỉ Email: phonggdtrh@yenbai.edu.vn.về Sở trước ngày 10/10/2016.

 c. Đối với cấp THPT:

Hiệu trưởng các trường THPT lập báo cáo công tác dạy NPT và các biểu mẫu (kèm theo): Báo cáo cần nêu rõ tình hình đội ngũ giáo viên dạy nghề; cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy nghề, số lượng học sinh theo học ở mỗi nghề.

Báo cáo bằng văn bản theo đường công văn về địa chỉ: phòng GDTrH Sở GD&ĐT và tập tin đính kèm theo địa chỉ Email: phonggdtrh@yenbai.edu.vn. về Sở trước ngày 05/10/2016.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm báo cáo công tác dạy nghề phổ thông theo hướng dẫn. Sở GDĐT chỉ cho phép tổ chức thi nghề phổ thông với các đơn vị có báo cáo công tác dạy nghề theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời với Sở GD&ĐT (qua Phòng GDTrH- ĐT: 3853731) để giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                          

- Như kính gửi;                                                           

- Lãnh đạo Sở;

- Thanh tra, KHTC Sở;

- Lưu: VT, GDTrH.     

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

Đặng Quang Khánh

 

 

 

                                     MẪU 1

…………………….                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

……………………………………                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………………………

 

BÁO CÁO

Công tác dạy nghề phổ thông, năm học 201...-201...

Đơn vị : ---------------------------------------------------------

 

  1. Số lượng học sinh đăng kí học nghề phổ thông(thống kê theo từng nghề)

- Tin học VP : ....

- Điện dân dụng : ....

.............

  1. Số phòng học : trang thiết bị phục vụ cho việc dạy nghề phổ thông .

(Liệt kê chủng loại, số lượng thiết bị theo môn nghề).

     a. Nghề tin VP: (số phòng máy, số máy …)

     b. Nghề Điện dân dụng: (liệt kê chi tiết các trang thiết bị phục vụ dạy nghề điện hiện của đơn vị …)

     c. Nghề Làm vườn:( liệt kê chi tiết diện tích vườn, trang thiết bị phục vụ dạy nghề Làm vườn hiện có của đơn vị…)

         …

 

3.      Đội ngũ giáo viên: (trình độ chuyên môn, giáo viên cơ hữu hay hợp đồng...)

4.      Khung thời gian dạy và học: (thời gian bắt đầu; thời gian kết thúc; số tiết/tuần)

5.      Kế hoạch giảng dạy Nghề phổ thông (gửi bằng văn bản về Sở kèm theo báo cáo này)

 

                                                                                                Ngày    tháng    năm .........

         Hiệu trưởng

 

 

MẪU 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BÁO CÁO

Số liệu dạy nghề phổ thông năm học 201...-201....

                                    Trường:………………………………………..

(do trường tự tổ chức dạy)

TT

Môn (nghề)

Số học sinh học nghề
Giáo viên giảng dạy
Ghi chú
Họ và tên
Nơi công tác
Trình độ chuyên môn đào tạo
Chuyên ngành đào tạo
Điện thoại

1

Điện DD

 

 

 

 

 

 

GV cơ hữu hay hợp đồng

2

Tin học VP

 

 

 

 

 

 

GV cơ hữu hay hợp đồng

                                                                                Ngày…. tháng … năm ........

                                                                                           Hiệu trưởng

(các trường chỉ dạy một nghề phải giải trình rõ nguyên nhân)

MẪU 3

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BÁO CÁO

Số liệu dạy nghề phổ thông năm học 201...-201....

                                    Trung tâm/Trường :………………………………………..

(do Trung tâm GDTX tỉnh; TT DN-GDTX, trường trung cấp nghề dạy)

TT

Môn (nghề)

Số học sinh học nghề
Giáo viên giảng dạy
Ghi chú
Họ và tên
Nơi công tác
Trình độ chuyên môn đào tạo
Chuyên ngành đào tạo
Điện thoại

1

Điện DD

 

 

 

 

 

 

GV cơ hữu hay hợp đồng

2

Tin học VP

 

 

 

 

 

 

GV cơ hữu hay hợp đồng

3

.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ngày…. tháng … năm ........

                                                                                           Giám đốc/Hiệu trưởng

 

 

MẪU 4 (đối với  các phòng GDĐT)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BÁO CÁO

Số liệu dạy nghề phổ thông năm học 201...-201....

                                    Phòng GDĐT:………………………………………..

Tổng số trường THCS..........; Số trường có học sinh học nghề PT:.........

 

TT

 

 

Nghề

SỐ HỌC SINH ĐĂNG KÍ HỌC

Ghi chú

(số đơn vị chỉ dạy được 01 nghề)

 SỐ HS THCS

TỔNG CỘNG

TRƯỜNG TỰ DẠY

HỌC NGHỀ TẠI TRUNG TÂM

TT PHỐI HỢP DẠY TẠI TRƯỜNG

1

Tin VP

 

 

 

 

 

2

Điện DD

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

Trưởng phòng

Gửi kèm kế hoạch dạy của các trường THCS(các trường chỉ dạy một nghề phải giải trình rõ nguyên nhân)

File đính kèm
Không thể hiển thị file đính kèm
Lượt Xem:2456
Ngày đăng: 25-11-2016
Tác giả: Quản trị Website

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com