• :
  • :

Hướng dẫn nhiệm vụ GDCN, GDTX năm học 2016-2017

V/v Hướng dẫn nhiệm vụ GDCN, GDTX năm học 2016-2017 Số: 630/SGDĐT- GDCN&TX

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 630/SGDĐT- GDCN&TX

V/v Hướng dẫn nhiệm vụ GDCN, GDTX năm học 2016-2017

Yên Bái, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

 

Kính gửi:

          - Các phòng giáo dục và đào tạo;

          - Các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;

          - Các trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên;

          - Trung tâm GDTX tỉnh;

          - Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học;

- Các trường trung cấp nghề.

 

Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT- BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên năm học 2016 - 2017 như sau:

A-  NHIỆM VỤ CHUNG

 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”.

2. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

3. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; làm tốt công tác phân luồng, hướng nghiệp đối với học sinh sau THCS và THPT.

4. Tăng cường công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng các lớp liên kết đào tạo; các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”.

B-    NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I - Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo

  1. Đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố vững chắc kết quả xóa mù chữ

  - Tiếp tục tham mưu với UBND cấp huyện tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án “Xoá mù chữ đến năm 2020” tại địa phương; triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC), Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC; Công văn số 571/SGDĐT-GDCNTX ngày 19/8/2016 về triển khai thực hiện PCGD, XMC năm học 2016-2017.

- Tổ chức điều tra đến hộ gia đình, thu nhập thông tin chính xác về số người biết chữ, mù chữ, tái mù chữ trên địa bàn; tổng hợp số liệu vào hệ thống thông tin quản lý PCGD, XMC theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.

- Duy trì, củng cố vững chắc kết quả xóa mù chữ; chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học; khuyến khích học viên XMC tham gia các chương trình giáo dục, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ tại các TTHTCĐ nhằm củng cố kết quả biết chữ, hạn chế tình trạng tái mù chữ. Các huyện có tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15-60 thấp như huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải cần tập trung huy động người mù chữ ra lớp học XMC.

- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ XMC tại các cơ sở; thực hiện nghiêm túc quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức và quản lý các lớp XMC, PCGD tại Công văn số 36/SGDĐT-GDCN&TX ngày 02/02/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo

2. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập

   - Tiếp tục phối hợp với các hội, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện mục tiêu Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012- 2020” theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh; Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh. Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền quảng bá về mục đích, ý nghĩa của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

- Chỉ đạo xây dựng mô hình “cộng đồng học tập” cấp xã, “đơn vị học tập” theo Thông tư 44/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1749/UBND-VX ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh về đánh giá xếp loại, công nhận “cộng đồng học tập” cấp xã giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 với chủ đề “ Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số “từ ngày 02/10 đến ngày 09/10/2016 theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng

    - Chủ động tham mưu và phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố củng cố hoạt động của TTHTCĐ theo hướng đáp ứng nhu cầu “cần gì học nấy” của người dân; tiếp tục nhân rộng mô hình tổ chức của TTHTCĐ kết hợp với trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, câu lạc bộ thể thao xã nhằm huy động tối đa các nguồn lực về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đa ngành tại địa phương, đa dạng hóa  hoạt động.  

  - Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các TTHTCĐ ít nhất 2 lần trong năm; tăng cường đưa các nội dung tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện GDĐT vào chương trình hoạt động của TTHTCĐ; tổ chức các lớp hướng dẫn cộng đồng về kỹ năng sống, về cách chăm sóc giáo dục con em theo yêu cầu đổi mới của các nhà trường.

 - Tiếp tục thực hiện việc tổ chức đánh giá, xếp loại TTHTCĐ theo Quyết định số 605/QĐ-SGD&ĐT ngày 05/11/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo; duy trì và phát triển mô hình TTHTCĐ điểm tại các đơn vị cấp huyện.

4. Chỉ đạo các trường THCS, trường TH&THCS phối hợp với trung tâm DN&GDTX, các trường trung cấp nghề tổ chức dạy nghề phổ thông cho ít nhất 80% học sinh (riêng học sinh trường PTDTNT THCS là 100%) để làm tốt công tác phân luồng, hướng nghiệp đối với học sinh sau THCS.

II- Đối với các trung tâm DN&GDTX, Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học tỉnh, các trường trung cấp nghề (trung tâm)

1. Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể của địa phương để củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy sau sáp nhập, đảm bảo các hoạt động của trung tâm hiệu quả; tăng cường huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và từ xã hội hoá giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học.

2. Tăng cường phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo, các trường chuyên nghiệp, trường nghề để huy động học sinh học bổ túc THPT, kết hợp học bổ túc THPT với học nghề hoặc trung cấp chuyên nghiệp góp phần thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau THCS, THPT; đa dạng hóa các hình thức tư vấn hướng nghiệp, gắn dạy nghề phổ thông với công tác hướng nghiệp. Có giải pháp tích cực để hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ học sinh bỏ học.

3. Tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức và cá nhân liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn như: giáo dục kỹ năng sống; bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc; phổ biến kiến thức khoa học, kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, học sinh và người lao động,... đáp ứng nhu cầu người học. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tiếng dân tộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự,... để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tin học theo chương trình GDTX về ứng dụng CNTT; đảm bảo đủ điều kiện cho việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh cần chuẩn bị cơ sở vất chất, đội ngũ giáo viên để tổ chức đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng Trung theo quy định cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh; Liên kết, hợp tác, trao đổi giữa giáo viên của Trung tâm với giáo viên Trường ĐH Sư phạm Vân Nam, Trung tâm đào tạo tiếng Việt - Hán quốc tế Hà Khẩu, Trung Quốc về phương pháp giảng dạy, kinh nghiệm trong quản lý giáo dục khi được sự nhất trí của hai bên.

4. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học

- Xây dựng chương trình GDTX cấp trung học phổ thông (THPT) một cách linh hoạt phù hợp với mục tiêu và khung thời gian của chương trình, theo hướng dẫn tại Công văn số 419/SGDĐT-GDCN&TX ngày 15/8/2012 của Sở GDĐT. Tổ chức khảo sát học viên đầu năm để xây dựng kế hoạch phụ đạo cho học viên yếu, kém; tổ chức ôn tập cho học viên khối lớp 12 và thi thử tốt nghiệp; quản lý hồ sơ, sổ sách theo quy định.

- Tiếp tục triển khai đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp liên môn nhằm nâng cao hứng thú và khả năng tự học cho học sinh; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn cùng với các trường phổ thông trên địa bàn; tổ chức các cuộc thi: thi giáo viên dạy giỏi, thi tự làm thiết bị, đồ dùng dạy học; viết sáng kiến kinh nghiệm về quản lý, giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng dạy học; nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng dẫn tại công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT. Chuẩn bị tốt các điều kiện cử giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017.

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ đổi mới PPDH; tăng cường tập huấn chuyên môn, trao đổi thông tin, phổ biến sáng kiến, kinh nghiệm qua mạng; xây dựng, nghiên cứu "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn).

5. Khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có để nâng cao số lượng, chất lượng dạy nghề phổ thông cho ít nhất 80% học sinh THCS (riêng học sinh trường PTDTNT THCS là 100%), 100% học sinh THPT; khuyến khích việc dạy nghề truyền thống của địa phương.

6. Tổ chức tốt các buổi ngoại khoá lồng ghép với các hoạt động: Giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng tránh HIV/AIDS, ma tuý, môi trường, tiết kiệm năng lượng, nước sạch, biển đảo...; có kế hoạch tổ chức cho học viên các lớp nghề đi thực tế tại cơ sở sản xuất, hộ gia đình sản xuất giỏi trên địa bàn được ít nhất 01 lần/năm học.

IV - Đối với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

1. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, chủ động phát huy nội lực, đồng thời tích cực khai thác mọi nguồn lực đầu tư từ bên ngoài để tiếp tục bổ sung, nâng cấp trang thiết bị; ưu tiên đầu tư phòng thực hành, thực tập, phương tiện dạy học; chú trọng việc xây dựng, sử dụng có hiệu quả thư viện để đảm bảo cung cấp tài liệu, giáo trình thiết yếu cho giáo viên, học sinh, sinh viên; từng bước nâng cấp, hiện đại hóa thư viện.

2. Đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, các chương trình đào tạo gắn với việc bảo đảm chất lượng đào tạo, phù hợp với khả năng cung ứng nhân lực của cơ sở đào tạo và quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh. Chú trọng công tác tư vấn, tuyên truyền, khảo sát nhu cầu nguồn nhân lực trong và ngoài tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả tuyển sinh, phân luồng, hướng nghiệp; phối hợp với các trung tâm DN&GDTX tổ chức tuyển sinh đối tượng tốt nghiệp THCS để đào tạo TCCN đồng thời dạy văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT theo công văn số 2258/BGD&ĐT-GDCN ngày 5/4/2013 của Bộ GD&ĐT; đẩy mạnh việc tham gia phối hợp với các trường phổ thông trong công tác giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo Công văn số 3119/BGDĐT-GDCN ngày 17/6/2014. Chuyển phương thức đào tạo từ dài hạn sang ngắn hạn; chủ động phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn và cấp chứng chỉ cho người học. Trường Cao đẳng Sư phạm tập trung nâng cao năng lực để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới.

3.     Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo

           - Tổ chức rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung nội dung chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu xã hội; tập trung đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, đánh giá kết quả học tập của người học gắn với năng lực thực hiện, tăng cường thực hành, thực tập; tăng cường công tác biên soạn, lựa chọn giáo trình, tài liệu tham khảo phù hợp với việc đổi mới chương trình đào tạo; các trường cần xây dựng kế hoạch phát triển và đổi mới giáo trình, tài liệu.

          -  Tăng cường sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng lao động, cựu học sinh, sinh viên trong việc: điều chỉnh, bổ sung nội dung chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình...; xây dựng kế hoạch và có giải pháp cụ thể đánh giá chất lượng đào tạo theo chuẩn đầu ra, nắm bắt tình hình học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp, đánh giá mức độ phù hợp giữa chuẩn đầu ra với yêu cầu của người sử dụng.

- Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ, đặc biệt đối với những mã ngành chưa đảm bảo điều kiện về đội ngũ giáo viên.

- Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng, tăng cường công tác tự đánh giá, hoàn thành báo cáo tự đánh giá hoặc cập nhật báo cáo tự đánh giá theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để từng bước chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ, bảo đảm dân chủ, công khai và minh bạch, đặc biệt đối với hoạt động đào tạo. Quản lý chặt chẽ các lớp liên kết theo hình thức vừa làm vừa học; thực hiện nghiêm túc công văn 192/SGDĐT-GDCNTX ngày 01/4/2009 của Sở GD&ĐT.

                   - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy; nâng cao chất lượng, hiệu quả Website phục vụ công khai, dân chủ, trao đổi bài giảng, động viên khuyến khích giáo viên viết bài hướng dẫn kỹ thuật cho người lao động về chăm sóc vật nuôi, cây trồng theo mùa vụ, kiến thức chăm sóc sức khoẻ,... phục vụ tốt chủ trương học tập suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao dân trí.

- Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, ưu tiên nghiên cứu các đề tài, sáng kiến phục vụ ngay cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng trong đời sống sản xuất. Tiếp tục tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi; học sinh, sinh viên giỏi cấp trường  theo hướng thuận lợi, thực chất và hiệu quả.

          4. Các trường Cao đẳng nghiêm túc thực hiện đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình chính khóa và ngoại khóa, đảm bảo đủ lượng thời gian quy định theo Công văn số 4145/BGDĐ-TTr ngày 24/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         5. Thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, quản lý lưu học sinh của tỉnh Viêng Chăn, XayNhaBuLy - CHDCND Lào.

6. Chú trọng công tác giáo dục toàn diện cho HSSV, thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tại Công văn số 3836/BGDĐT-CTHSSV ngày 08/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường CĐ, TC năm học 2016-2017.

V- Chế độ thông tin báo cáo

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất đảm bảo đúng thời gian, đầy đủ và chính xác số liệu.

- Báo cáo sơ kết học kỳ I: trước ngày 10/01/2017.

- Báo cáo tổng kết năm học, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học: trước ngày 30/5/2017.

- Các báo cáo khác: thực hiện theo hướng dẫn riêng.

Báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo theo đường công văn, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ: phonggdcn_tx@yenbai.edu.vn .

Trên đây là hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDCN, GDTX năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Thường xuyên - điện thoại 3.853.733) để được hướng dẫn./.

 

 Nơi nhận:                                                                       

      - Như trên;                                                                  

      - Vụ GDCN, Bộ GD&ĐT (B/c);

      - Vụ GDTX, Bộ GD&ĐT (B/c);

      - Giám đốc Sở (B/c);

      - Lãnh đạo Sở;

      - Các phòng ban của Sở;

      - Lưu: VT, GDCN&TX.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Hà Thị Minh Lý

 

File đính kèm
Không thể hiển thị file đính kèm
Lượt Xem:937
Ngày đăng: 25-11-2016
Tác giả: Quản trị Website

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com