• :
  • :

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê, tài chính và cơ sở vật chất trường học năm học 2016-2017.

Triển khai thực hiện các Đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt về lĩnh vực giáo dục. Điều chỉnh quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

 


Số: 695/SGDĐT-KHTC

 

V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê, tài chính và cơ sở vật chất trường học

năm học 2016-2017.

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

 

                 Kính gửi:   - Các phòng Giáo dục và Đào tạo;

                                   - Các đơn vị trực thuộc Sở.

 

Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục; Chỉ thị số    13/CT-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện những văn bản hướng dẫn của Sở trong những năm học trước; năm học 2016-2017, Sở hướng dẫn các đơn vị, nhà trường tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê, tài chính và cơ sở vật chất trường học như sau:

PHẦN I

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 

1. Triển khai thực hiện các Đề án được  Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt về lĩnh vực giáo dục. Điều chỉnh quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

         2. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh. Sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện nghiêm túc công tác tài chính theo quy định của trung ương, của tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về quản lý tài chính của các cơ sở giáo dục; tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về công tác tài chính.

3. Huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học. Sử dụng có hiệu quả sách, thiết bị hiện có; sắp xếp lại cơ sở vật chất với phương châm tiết kiệm, hiệu quả trong sử dụng. Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình bảo quản, sử dụng sách, thiết bị và các công trình xây dựng cơ bản tại cơ sở giáo dục.  

PHẦN II

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 

1. Công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê giáo dục và đào tạo

1.1. Công tác quy hoạch

Điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020; Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái”; Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống trường PTDTBT, trường mầm non thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tham mưu xây dựng Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020.

1.2. Công tác kế hoạch

Triển khai thực hiện điều chỉnh kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017 theo kết quả phê duyệt Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020. Duy trì số lượng học sinh các cấp học, giảm tối đa học sinh bỏ học, lưu ban. Trong quá trình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch giao, những chỉ tiêu thay đổi yêu cầu phải báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh; việc tách, sáp nhập các trường, thành lập các trường phổ thông dân tộc bán trú yêu cầu phải gửi Quyết định về Sở để báo cáo (chậm nhất sau 10 ngày Quyết định có hiệu lực).

Hoàn thiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 phù hợp với điều kiện thực tế và các đề án được phê duyệt. Tổ chức điều tra, rà soát dữ liệu phổ cập giáo dục-xóa mù chữ năm 2016 để cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin điện tử. Xây dựng kế hoạch mở các lớp xóa mù chữ, bổ túc THCS phù hợp với thực tế, điều kiện về kinh phí, cân đối sử dụng đội ngũ giáo viên hợp lý; chỉ mở lớp đối với những huyện, xã chưa đạt chuẩn về xóa mù chữ, phổ cập THCS.

Trường Cao đẳng sư phạm, trung tâm GDTX tỉnh cần tiếp tục chủ động thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên của ngành giáo dục để chuẩn bị thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chủ động khắc phục khó khăn trong công tác tuyển sinh; triển khai kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh để thu hút nguồn tuyển sinh. Trung tâm ngoại ngữ-tin học tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng để phù hợp để triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái”, tích cực đề xuất một số nhiệm vụ về công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục.

1.3. Công tác thống kê

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ và các báo cáo khác theo đúng nội dung và thời gian quy định;  trong báo cáo phải kiểm tra, đối chiếu chi tiết các số liệu. Số liệu báo cáo của các đơn vị phải thống nhất giữa các bộ phận chuyên môn, giữa các báo cáo có cùng nội dung về số liệu. Triển khai nghiêm túc hệ thống thông tin quản lý giáo dục trên môi trường mạng Internet.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục phải cam kết đảm bảo số liệu trung thực, chính xác, báo cáo đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.

2. Công tác tài chính

2.1. Đối với công tác xây dựng dự toán và phân bổ chi ngân sách năm 2017 của sự nghiệp giáo dục và đào tạo đối với từng cơ sở giáo dục và đào tạo

Các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch ngân sách, dự toán thu, chi năm 2017 của đơn vị phải sát với thực tế trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ phát triển quy mô trường, lớp, học sinh. Tất cả các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên thực hiện theo hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2017 của Sở Tài chính nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Thực hiện đầy đủ các quy định về chế độ chính sách theo các văn bản mới: Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chỉnh phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 26/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020; chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 của Chính phủ. Xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trong quá trình thực hiện dự toán ngân sách được giao, các đơn vị chủ động thực hiện rà soát ngay từ đầu ngân sách được giao, báo cáo tình hình thừa, thiếu ngân sách về Sở bằng văn bản.

2.2. Tăng cường công tác quản lý thu, chi và quản lý tài sản

Quản lý công tác thu: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, chấn chỉnh tình trạng thu góp sai quy định trong các cơ sở giáo dục, về thực hiện các khoản thu trong nhà trường; tiếp tục chấn chỉnh thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thực hiện mức thu học phí mới theo Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 26/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm trái quy định, chấm dứt tình trạng lạm thu, gây bức xúc trong xã hội.

Xây dựng ngay kế hoạch thu chi đầu năm trên nguyên tắc lấy thu đủ bù chi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở. Kế hoạch đó phải được cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định, hướng dẫn của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo. Thông báo rộng rãi, công khai đến toàn thể phụ huynh học sinh để thỏa thuận, thống nhất; riêng khoản thu hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất nhà trường không được bình quân mức thu, nhất thiết phải trên tinh thần tự nguyện. Việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các khoản thu yêu cầu thu làm nhiều lần trong năm tránh thu tất cả các khoản vào đầu năm gây áp lực cho phụ huynh học sinh và gây dư luận xấu trong xã hội. Có chế độ miễn, giảm các khoản thu theo quy định đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc báo cáo công tác thu, chi các khoản ngoài ngân sách về Sở trước ngày 30/9/2016.     Quản lý chi: Các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao, ưu tiên các nội dung chi cho con người. Kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo các quy định hiện hành của nhà nước. Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên. Làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc chi trả chế độ chính sách và việc tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú, ăn trưa của học sinh mẫu giáo. 

Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cũng như kế hoạch chi tiêu từ đầu năm để đảm bảo phục vụ các điều kiện giảng dạy và học tập. Tích cực triển khai, tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu dự toán ngân sách giao.

Tuyên truyền sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Quản lý tài sản: Các cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm túc quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương; trong quá trình thực hiện mua sắm tài sản thực hiện theo Luật đấu thầu năm 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn khác của trung ương và của tỉnh. Trong đó, các trường tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú thực hiện mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải theo đúng quy định của Luật đấu thầu. Các đơn vị thực hiện đúng theo quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định; sử dụng một khoản ngân sách nhất định cho công tác duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất trường học.

2.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý tài chính

Các phòng Giáo dục và Đào tạo: Làm tốt chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo trong đó có chức năng kiểm tra công tác tài chính, việc tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Đặc biệt kiểm tra việc tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường có học sinh bán trú. Sau kiểm tra phải có thông báo bằng văn bản về kết quả kiểm tra và các quyết định xử lý sau kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục.

Các cơ sở giáo dục trực thuộc sở: Triển khai nghiêm túc nội dung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế phải được xây dựng dựa trên định mức quy định tại các văn bản của trung ương và của tỉnh, phải được bàn bạc thống nhất và có ý kiến của tổ chức Công đoàn cơ sở, thực hiện quy chế công khai đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị.

2.4. Tổ chức quản lý và triển khai, thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng, đúng quy định của các Chương trình, Dự án: tuân thủ các văn bản hướng dẫn;  thực hiện đúng các chế độ tài chính, quy trình đấu thầu xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao.

2.5. Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ kế toán và chủ tài khoản của các cơ sở giáo dục sau khi thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020.

3. Công tác cơ sở vật chất, sách, thiết bị

3.1. Củng cố và tăng cường cơ sở vật chất

Tích cực, chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, huy động nguồn xã hội hoá, các nguồn lực hợp pháp khác cùng với nhà nước để đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất.

Bố trí sắp xếp khoa học, hợp lý cơ sở vật chất hiện có với phương châm tiết kiệm, hiệu quả trong sử dụng, đảm bảo đủ phòng học (cần tổ chức học 2 ca để sắp xếp các phòng làm việc, phòng chức năng hợp lý). Triển khai thực hiện đầu tư, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất khi thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020.

         Duy tu, bảo dưỡng các khối công trình, tuyệt đối không để thấm, dột; bố trí kinh phí từ chi khác và nguồn thu xã hội hóa để sửa chữa nhỏ như thay đường nước, ống nước, mái tôn, fibro, nền nhà…Rà soát quy chế bảo quản, khai thác sử dụng cơ sở vật chất đã được đầu tư, phát huy tối đa hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư; tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình bảo quản, khai thác và sử dụng cơ sở vật chất tại cơ sở giáo dục và đào tạo; xây dựng cảnh quan trường lớp xanh, sạch, đẹp; đảm bảo chế độ báo cáo tình hình cơ sở vật chất theo quy định.

         3.2. Công tác sách, thiết bị trường học

Đối với sách giáo khoa, sách tham khảo dùng chung trong thư viện nhà trường khi đã hết khấu hao phải tiến hành thanh lý theo quy định; tuyệt đối không để sách thừa không sử dụng gây lãng phí. Các đơn vị, trường học tổ chức cho mượn sách đúng đối tượng và đảm bảo không để tồn kho sách; giáo dục cho học sinh có ý thức sử dụng, bảo quản sách được mượn, cuối năm nhà trường phải thu hồi lại để cho các lớp sau mượn; xây dựng, củng cố tủ sách giáo khoa dùng chung trong nhà trường.

Tích cực triển khai công tác thư viện trong toàn ngành. Khắc phục tình hình sử dụng thiết bị chuyển biến chậm, từ đó tiếp tục tăng cường và sử dụng có hiệu quả thiết bị phục vụ giảng dạy, thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường xuyên kiểm tra việc sử dụng thiết bị của giáo viên; các nhà trường phải quản lý hồ sơ sổ sách cho mượn sách thiết bị khoa học, xây dựng kế hoạch tổng thể về sử dụng thiết bị cho các khối lớp trong năm học; kiên quyết xử lý những trường hợp đơn vị, giáo viên không sử dụng thường xuyên thiết bị dạy học, còn để tình trạng thiết bị còn nguyên trong hộp hoặc bụi bẩn…

Đẩy mạnh công tác rà soát đánh giá, thống kê hiện trạng sách - thiết bị hiện có, xây dựng kế hoạch đầu tư sách, thiết bị trường học theo hướng dẫn của Sở; các đơn vị đăng ký đầu tư sách, thiết bị phải nghiêm túc, hợp lý, đảm bảo đủ điều kiện tiếp nhận, tránh lãng phí, sắp xếp thứ tự đầu tư. Đối với thiết bị đã hết khấu hao phải tiến hành thanh lý theo quy định.   

Công tác nghiệm thu: Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 696/SGDĐT-KHTC ngày 31/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Yêu cầu nghiệm thu đúng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị do Sở thông báo, đảm bảo đủ số lượng, chủng loại, chất lượng, bảo hành; bắt buộc phải có 01 bản gốc biên bản giao nhận thiết bị lưu ở trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, trong quá trình thực hiện mọi vướng mắc báo cáo về Sở qua Phòng Kế hoạch - Tài chính để theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Vụ KHTC, Bộ GD&ĐT(b/c);

- UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo Sở;

- Các Sở: Tài chính, KH&ĐT;                                                                                

- Lưu: VT, KHTC.      

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Luyện Hữu Chung

 

Lượt Xem:932
Ngày đăng: 25-11-2016
Tác giả: Quản trị Website

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com