• :
  • :

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2016-2017

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐGDQPAN ngày 05/01/2016 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh (GDQPAN) tỉnh Yên Bái về Kế hoạch công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016. Công văn số 4465/BGDĐT-GDQP, ngày 12/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2016-2017 và Công văn số 610/SGDĐT-GDTrH ngày 29 /8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2016-2017, như sau:

      UBND TỈNH YÊN BÁI

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:  674 /SGDĐT-GDTrH

             Yên Bái,  ngày 15  tháng  9 năm 2016

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

    GDQPAN năm học 2016-2017

 

 

 

    Kính gửi:         

                   - Các phòng Giáo dục và Đào tạo;

                   - Các trường  cao đẳng , trung cấp chuyên nghiệp;

- Các trường Trung học phổ thông.

 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐGDQPAN ngày 05/01/2016 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh (GDQPAN) tỉnh Yên Bái về  Kế hoạch công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016. Công văn số  4465/BGDĐT-GDQP, ngày 12/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2016-2017 và Công văn số 610/SGDĐT-GDTrH ngày 29 /8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học  năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2016-2017, như sau:

I.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Triển khai thực hiện Luật GDQPAN; Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 18/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật GDQPAN; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQPAN; năm học 2016-2017 các đơn vị, nhà trường cần triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình GDQPAN cho học sinh, sinh viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên theo quy định.

2. Chọn, cử giáo viên, giảng viên đi đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành GDQPAN theo Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên, giảng viên GDQPAN cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020” theo hướng dẫn của Sở GDĐT.

3. Xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí xây dựng cơ sở vật chất,  mua sắm thiết bị,  tài liệu giáo trình dùng chung phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn GDQPAN;

4. Cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng hiệu quả giáo dục môn học.

 Các cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP ngày 22/6/2016 của Liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội.

5.  Tập trung vào đổi mới nội dung, chương trình GDQPAN theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 18/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại các cơ quan, đơn vị. Duy trì nghiêm các chế độ giao ban, báo cáo, sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, đơn vị, nhà trường. Thực hiện đầy đủ chương trình hội thao, tập huấn, huấn luyện lực lượng tự vệ theo chỉ đạo của cơ quan quân sự địa phương.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đối với các trường THPT

1.1. Thực hiện Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình GDQPAN cấp trung học phổ thông. Chỉ đạo, thực hiện giảng dạy đúng, đủ nội dung chương trình; tổ chức giảng dạy môn học GDQPAN lý thuyết theo phân phối chương trình, thực hành giảng dạy tập trung dứt điểm vào thời gian thích hợp trong năm học (dạy tập trung vẫn theo từng lớp không ghép lớp).   

1.2. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội thao GDQPAN cấp trường cho học sinh chuẩn bị tham gia Hội thao cấp tỉnh năm 2017, tại TP Yên Bái (dự kiến tổ chức tháng 01/2017). Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi môn học GDQPAN cấp cơ sở, lựa chọn giáo viên tham gia dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (dự kiến tổ chức cùng với việc tổ chức Hội thao cấp tỉnh vào tháng 01/2017).

2. Đối với các trường trung cấp

2.1. Quản lý chặt chẽ nội dung, thời gian quy định trong chương trình GDQPAN ban hành kèm theo Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt với các trường mời giáo viên (thỉnh giảng) hoặc liên kết trong giảng dạy môn học.

2.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc giảng dạy và học tập môn học GDQPAN; .

3. Đối với các trường cao đẳng

3.1. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học môn học GDQPAN, đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ hoàn thành môn học cho sinh viên theo Thông tư Liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 18/9/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học. .

3.2. Thực hiện nghiêm Quy định tổ chức giảng dạy, liên kết GDQPAN các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Đối với các phòng giáo dục và đào tạo  

4.1. Đưa nội dung lồng ghép GDQPAN vào các môn học trong năm học 2016-2017.

4.2. Cử cán bộ, giáo viên học các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng theo quy định của Hội đồng GDQPAN các cấp, xây dựng các kế hoạch quân sự, quốc phòng và triển khai các nhiệm vụ của lực lượng tự vệ theo hướng dẫn của Ban Chỉ huy quân sự  huyện, TX, TP.

4.3. Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện rà soát trình độ văn hoá thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, không để sót đối tượng, báo cáo Hội đồng GDQPAN và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp theo quy định.

5. Thực hiện các chế độ:

5.1. Các trường hợp được miễn, giảm, tạm hoãn học môn GDQPAN: Các đơn vị áp dụng Điều 6 của Thông tư số 40/2012/TT - BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ GD&ĐT quy định đối tượng miễn, giảm, tạm hoãn học môn GDQPAN.

5.2. Các trường tiếp tục thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQPAN theo Thông tư Liên tịch số 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BTC, BNV, ngày 16/7/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công An, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về Qui định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

5.3. Chế độ thanh tra, kiểm tra: Các trường tự xây dựng kế hoạch kiểm tra, dự giờ đối với giáo viên giảng dạy GDQPAN. Sở GD&ĐT tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thực hiện quy chế môn GDQPAN; Hội đồng GDQPAN tỉnh sẽ kiểm tra việc thực hiện quy chế môn học GDQPAN tại các trường THPT, TC, CĐ dự kiến vào tháng 11, 12 năm 2016, Bộ GD&ĐT kiểm tra vào tháng 2, 3 năm 2017.

5.4. Chế độ báo cáo: Các trường thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo công tác GDQPAN về Sở GD&ĐT, Hội đồng GDQPAN các cấp như sau:

               (Theo các biểu mẫu gửi kèm công văn này).

- Báo cáo đầu năm học: chậm nhất ngày 05/10/2016.

- Báo cáo kết quả học kỳ I: chậm nhất ngày  15/01/2017.

- Báo cáo kết quả học kỳ II và cả năm học: chậm nhất ngày 30/5/2017.

-Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Sở GDĐT, Bộ GDĐT, Hội đồng GDQPAN các cấp.

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Những khó khăn vướng mắc, cần thông tin kịp thời về Sở (phòng GDTrH- ĐT: 3853.731) để được hướng dẫn giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDQP, GDTrH, GDCN-Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Thường trực HĐ GDQP-AN tỉnh (để b/c);

- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh (để p.h);

- Lãnh đạo Sở (để b/c);

-  Phòng GDCN&TX;

- Lưu: VT, GDTrH.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                           (đã ký)

           Đặng Quang Khánh

 

File đính kèm
Không thể hiển thị file đính kèm
Lượt Xem:964
Ngày đăng: 25-11-2016
Tác giả: Quản trị Website

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com