• :
  • :

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016-2017.

Duy trì hệ thống thư điện tử @yenbai.edu.vn phục vụ công tác điều hành tác nghiệp, trao đổi thông tin, chuyển phát văn bản, tài liệu trong ngành; tích cực triển khai hội nghị, hội thảo, tập huấn qua mạng.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 696/SGDĐT-KHTC

V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

công nghệ thông tin năm học 2016-2017.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Yên Bái, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

 

 

                            

                 Kính gửi:   - Các phòng Giáo dục và đào tạo;

                                   - Các đơn vị trực thuộc Sở.

 

  Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị, nhà trường triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công nghệ thông tin năm học 2016-2017 như sau:

 

PHẦN I

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Duy trì hệ thống thư điện tử @yenbai.edu.vn phục vụ công tác điều hành tác nghiệp, trao đổi thông tin, chuyển phát văn bản, tài liệu trong ngành; tích cực triển khai hội nghị, hội thảo, tập huấn qua mạng.

2. Tăng cường bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý, giáo viên của các đơn vị, nhà trường. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy và công tác quản lý giáo dục.

3. Tổ chức tốt thực hiện dạy và học tin học, nâng cao chất lượng giảng dạy môn tin học ở tất cả các bậc học, ngành học.

4. Tăng cường đầu tư, sử dụng có hiệu quả các thiết bị, phần mềm tin học phục vụ giảng dạy môn tin học và ứng dụng công nghệ thông tin.

 

PHẦN II

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 

1. Tăng cường sử dụng hệ thống Email, Website và các dịch vụ trên môi trường mạng Internet

Tăng cường hội nghị, hội thảo, tập huấn họp qua mạng giữa Sở với các đơn vị; bồi dưỡng chuyên môn, dự giờ giảng của giáo viên thông qua hệ thống họp chuyên dụng triển khai năm 2016; phòng Giáo dục và Đào tạo, trung tâm ngoại ngữ-tin học tỉnh chuẩn bị tốt đường truyền mạng Internet tối thiểu băng thông 50Mbps và cơ sở vật chất để tiếp nhận thiết bị mới trong quý IV năm 2016.

Tiếp tục thực hiện tốt việc trao đổi thông tin chuyển văn bản, tài liệu dưới dạng điện tử trên mạng thông qua Portal của Sở http://yenbai.edu.vn và hệ thống thư điện tử @yenbai.edu.vn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ phụ huynh và học sinh ở những nơi có điều kiện như: Cung cấp đầy đủ các loại mẫu đơn, thí dụ như đơn xét tuyển vào lớp đầu cấp và công khai danh sách đăng ký, kết quả xét tuyển; Cung cấp miễn phí thông báo điểm học tập và rèn luyện qua SMS và qua cổng thông tin.     

          Các đơn vị thường xuyên khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website của Bộ, Sở và của tỉnh Yên Bái.

2. Tập huấn, bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho cán bộ, đội ngũ giáo viên

Phòng Giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục phân công 01 cán bộ, giáo viên làm công tác công nghệ thông tin, quản trị mạng.

          Tổ chức quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ thông tin; các đơn vị tiếp tục bồi dưỡng tin học cho cán bộ, giáo viên của đơn vị; bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tin học, cán bộ công nghệ thông tin để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin ở các đơn vị, nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên thông qua hình trực tuyến qua mạng.

Đối với Trường Cao đẳng sư phạm, Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học cần:

Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch bồi dưỡng tin học hợp lý, hiệu quả phù hợp với tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, giảng dạy của ngành.

Tích cực nghiên cứu để triển khai bồi dưỡng tập huấn những nội dung sau: Công nghệ e-Learning, các phần mềm thí nghiệm ảo, khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng khai thác Internet…; Các ứng dụng quản lý và điều hành nhà trường, sổ điểm điện tử; thiết lập website, cổng thông tin điện tử và e-mail theo công nghệ mới; hệ thống họp, tập huấn qua mạng.

Nghiên cứu áp dụng thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng trong các cơ sở giáo dục đại học để triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

3. Thực hiện nghiêm túc chương trình môn tin học

3.1. Các Phòng Giáo dục và đào tạo

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc giảng dạy môn Tin học tự chọn theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với cấp tiểu học, THCS; hướng dẫn các trường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo cách tích hợp vào các môn học, sử dụng linh hoạt chương trình và sách tin học.

Chỉ đạo một số trường mầm non tiếp tục triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non, ứng dụng các phần mềm Nutrikid, Kidsmart, Happykid…

          Tiếp tục triển khai cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet, giải Toán trên mạng đạt hiệu quả cao hơn.

3.2. Các trường trung học phổ thông

Quan tâm thực hiện tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học để tham gia các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, thi học sinh giỏi quốc gia; trên cơ sở phải thực hiện đúng, đảm bảo theo đúng quy định chương trình tin học bắt buộc, đại trà.

Bố trí giáo viên có trình độ chuyên môn tốt tham gia giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi môn Tin học của trường. Các trường THPT nghiên cứu bố trí giáo viên Toán - Tin để tham gia giảng dạy môn tin học nhằm bồi dưỡng tạo nguồn học sinh giỏi về môn Tin học.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy và học ở từng cấp học

Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy và học ở từng cấp học thông qua việc: Soạn giáo án, bài trình chiếu và bài giảng điện tử; tích cực áp dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học và thí nghiệm ảo một cách hợp lý nâng cao hiệu quả, chất lượng giờ dạy. Khuyến khích giáo viên tự xây dựng bài giảng điện tử và các phần mềm giảng dạy bộ môn. Các bài thao giảng, khảo sát giờ dạy của giáo viên giỏi phải sử dụng phương tiện hỗ trợ của công nghệ thông tin.

Tổ chức cho giáo viên tạo sách giáo khoa điện tử e-textbook qua các phần mềm tạo sách điện tử với công cụ ebook creator; tiếp tục triển khai công nghệ e-Learning để tạo bài giảng với các công cụ đơn giản dễ dùng như Adobe Presenter, i-Spring và Articulate.

  Các đơn vị tiếp tục triển khai việc khai thác, sử dụng mã nguồn mở trong công tác quản lý và giảng dạy; khai thác và sử dụng hệ thống nguồn mở Google cho giáo dục.

Sử dụng có hiệu quả phòng tin học kết hợp phòng ngoại ngữ để giảng dạy môn ngoại ngữ trong trường phổ thông.

5. Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin

Đầu tư thiết bị phục vụ quản lý và điều hành hoạt động giáo dục; huy động nguồn lực đầu tư thiết bị tin học triển khai dạy tin học ở các cấp học. Các đơn vị, trường học sử dụng các nguồn kinh phí trang bị thêm một số phương tiện kỹ thuật số khác phục vụ cho giảng dạy như: máy quét ảnh, Projector, máy quay, máy ảnh kỹ thuật số, phần mềm nhằm tin học hóa các hoạt động và nâng cao hiệu quả sử dụng máy tính. Thực hiện mua sắm cần lựa chọn cấu hình thiết bị tốt và thực hiện mua sắm theo đúng quy định.

Tăng cường công tác bảo quản, bảo trì thiết bị tin học, phòng máy tính, sử dụng có hiệu quả thiết bị tin học. Đảm bảo hệ thống máy tính của đơn vị, kiểm tra sửa chữa không để máy tính được đầu tư bị lỗi không sử dụng gây ra sự lãng phí kinh phí đầu tư của nhà nước. Phát huy tối đa hiệu quả sử dụng thiết bị thông qua việc tăng thời lượng sử dụng hữu ích cho thiết bị, hạn chế tối đa tình trạng để thiết bị ngừng sử dụng thời gian dài.

Các trường chuyên nghiệp, các Phòng Giáo dục và đào tạo, trường THPT triển khai xây dựng, duy trì Website phục vụ công tác quản lý và dạy học. Các đơn vị được Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tư Website cần duy trì thường xuyên tên miền và Hosting để các Website hoạt động có hiệu quả.

Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục trên cơ sở đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo tính sư phạm.

Các trường trung học phổ thông được đầu tư thiết bị theo Dự án ứng dụng công nghệ cao cho các trường trung học phổ thông và phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh cần tích cực sử dụng thiết bị thường xuyên, có hiệu quả.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo dục

Thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục thông qua việc thực hiện tin học hóa, ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành hoạt động.

Các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phải làm chủ, sở hữu cơ sở dữ liệu giáo dục phục vụ cho công tác quản lý giáo dục. Không để các công ty sở hữu và khai thác tài sản dữ liệu giáo dục vào mục đích kinh doanh.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Tích cực triển khai phần mềm văn phòng điện tử eOffice phục vụ công tác điều hành tác nghiệp của Sở; sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý PMIS, hệ thống thông tin quản lý giáo dục EMIS, quản lý tài chính, quản lý thi; đảm bảo tính đồng bộ về dữ liệu và liên thông giữa các cấp quản lý.

Tất cả các Phòng Giáo dục và đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở phải sử dụng phần mềm tin học hóa các hoạt động quản lý: PMIS, EMIS, quản lý thi, quản lý tài chính; ứng dụng được các phần mềm phục vụ đắc lực trong điều hành tác nghiệp của đơn vị. Thống nhất và chỉ đạo việc đưa các phần mềm quản lý trong trường học và công tác giảng dạy, quản lý học sinh.

Tiếp tục đẩy mạnh sử dụng và khai thác các phần mềm đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp dùng thống nhất trên toàn quốc: Phần mềm phổ cập giáo dục - chống mù chữ tại: http://pcgd.moet.gov.vn và http://pcgd.moet.edu.vn; phần mềm hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non cung cấp tại http://mamnon.eos.edu.vn, các đơn vị tiếp tục nhân rộng hiệu quả triển khai sử dụng dịch vụ phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục cho các cấp học còn lại; phần mềm thống kê chất lượng giáo dục tiểu học, cung cấp tại http://eqms.eos.edu.vn; phần mềm hỗ trợ sắp xếp thời khóa biểu được tải về miễn phí tại http://edu.net.vn.

Trên đây là nội dung hướng dẫn nhiệm vụ công tác công nghệ thông tin năm học 2016-2017; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; trong quá trình thực hiện mọi vướng mắc báo cáo về Sở qua Phòng Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, báo cáo và tham mưu chỉ đạo. /.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Cục CNTT, Bộ GD&ĐT(b/c);

- UBND tỉnh (b/c);

- Giám đốc Sở(b/c);

- Các Sở: Tài chính, KH&ĐT;                                                                                

- Lưu: VT, KHTC.      

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Luyện Hữu Chung

 

Lượt Xem:604
Ngày đăng: 25-11-2016
Tác giả: Quản trị Website

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com