• :
  • :

V/v hướng dẫn công tác HSSV, hoạt động ngoài giờ lên lớp và công tác Y tế trường học năm học 2016-2017.

V/v hướng dẫn công tác HSSV, hoạt động ngoài giờ lên lớp và công tác Y tế trường học năm học 2016-2017 Số: 614/SGDĐT - GDDT&CTHSSV

 UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 
 
 

 


Số: 614/SGDĐT - GDDT&CTHSSV

 

V/v hướng dẫn công tác HSSV, hoạt động ngoài giờ lên lớp và công tác Y tế trường học năm học 2016-2017.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Yên Bái, ngày  30   tháng  8  năm 2016

 

Kính gửi:

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;

- Các đơn vị trực thuộc Sở.

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT - BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành giáo dục;

Thực hiện định số 1449/QĐ - UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện công tác học sinh sinh viên (HSSV), hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác Y tế trường học (YTTH) năm học 2016 - 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động của ngành thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT.

2. Đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống; tư tưởng chính trị, giá trị văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội cho HSSV; Thực hiện tốt công tác nước sạch, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

3. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền nội dung về biển, hải đảo cho HSSV. Nâng cao chất lượng công tác quản lý HSSV, chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước; Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, nghề nghiệp cho HSSV.

4. Tăng cường giáo dục toàn diện, giáo dục kỹ năng sống cho HSSV; giáo dục lý tưởng cách mạng, ý thức vì cộng đồng xã hội cho HSSV. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao trong nhà trường; hướng dẫn cho HSSV khai thác thông tin trên Internet hữu ích, lành mạnh;

5. Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ phụ trách công tác HSSV, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác HSSV, YTTH.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Công tác tư tưởng, văn hóa

1. Bám sát chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tu dưỡng đạo đức nhà giáo trong công tác quản lý, giảng dạy, tổ chức các hoạt động giáo dục; quan tâm, gắn bó với HSSV. Tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 2016-2017.

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

Triển khai các nội dung liên quan Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” theo Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 11/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;

Tiếp tục triển khai phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tốt; các nhà trường phải có quy định cụ thể việc HSSV tham gia trực tiếp lao động, vệ sinh trường lớp; Thực hiện nghiêm túc quy định hát Quốc ca trong các Lễ chào cờ. Việc treo khẩu hiệu trong nhà trường và các lớp học phải thực hiện thống nhất.

2. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN ngày 27/11/2014 giữa Bộ GDĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh, thiếu niên trong trường học; Không chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung không lành mạnh, xuyên tạc vi phạm quy định về sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Triển khai thực hiện Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/9/2013 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của ngành Giáo dục. Phối hợp công tác với tổ chức Đoàn Thanh niên; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn - Hội theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Chính phủ.

3. Triển khai Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GDĐT về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho HSSV trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HSSV qua việc lồng ghép nội dung các môn học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo; xây dựng và thực hành qui tắc ứng xử văn hóa giữa cán bộ, giáo viên và HSSV theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Triển khai có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho HSSV trong nhà trường; có bố trí người phụ trách và phòng, góc tư vấn. Tổ chức tốt việc đối thoại giữa người học với giáo viên và lãnh đạo nhà trường.

4. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 71/2008/CT - BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường sự phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục HSSV. Các trường phổ thông và chuyên nghiệp cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chương trình tín dụng cho HSSV theo chính sách của nhà nước.

II. Công tác quản lý HSSV

1. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống các tác động tiêu cực, kích động, lôi kéo HSSV tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Thực hiện có hiệu quả việc quản lý, tuyên truyền giáo dục và phối hợp ngăn chặn hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học.

2. Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 100/KH-SGDĐT ngày 12/9/2015 của Sở GDĐT về triển khai giáo dục pháp luật về An toàn giao thông giai đoạn từ 2016 - 2020; tham gia Cuộc thi “Giao thông thông minh” trong học sinh THCS và Cuộc thi “Giao thông học đường” trong học sinh THPT. Tổ chức Hội thi tuyên truyền An toàn giao thông cho học sinh phổ thông (Dự kiến vào tháng 11/2016 tại huyện Văn Yên)

3. Thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 của ngành giáo dục (Theo Quyết định số 2623/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2016).

4. Triển khai chiến lược Quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 -2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020; Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma tuý trong các cơ sở giáo dục; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, mua bán người;

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Công an tỉnh ngày 10/6/2016 gắn với thực hiện thông tư số 23/2012/TT - BCA ngày 27/4/2012, quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

III. Công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học

1. Các trường phổ thông triển khai tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền cho HSSV theo sách hướng dẫn đã được cấp phát và nội dung tập huấn năm 2016; Tăng cường công tác tuyên truyền để phòng, tránh tai nạn đuối nước cho HSSV; tổ chức các lớp dạy bơi, cứu đuối, phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh.

2. Duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ thể thao trong nhà trường và cơ sở giáo dục; Tạo điều kiện cho HSSV, cán bộ, giáo viên được tham gia tập luyện và thi đấu các giải thể thao các cấp.

3. Quan tâm đầu tư kinh phí, xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo tốt việc tập luyện thể dục, thể thao (bể bơi, nhà tập đa năng, trang thiết bị...).

4. Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch của Sở GDĐT về triển khai công tác Giáo dục thể chất và phong trào Thể dục thể thao trong trường học giai đoạn 2016 - 2020.

5. Dự kiến Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong năm học 2016 - 2017.

- Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cho học sinh phổ thông tỉnh Yên Bái (tháng 11/2016).

- Hội thi Văn nghệ, thể thao các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú lần thứ II (tháng 3/2017).

- Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ XII (tháng 4/2017).

- Bóng chuyền nam người giáo viên nhân dân tỉnh Yên Bái (tháng 11/2016).

- Giải thể thao “Mừng Đảng, Mừng xuân” tỉnh Yên Bái (tháng 02/2017).

- Giải Việt dã Báo Yên Bái (tháng 3/2017).

- Giải Bóng đá Nhi đồng “Cúp PTTH tỉnh Yên Bái” (tháng 3/2017).

- Các giải vô địch tỉnh Yên Bái…

IV. Công tác Y tế trường học

1. Các phòng GDĐT, các nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác y tế trường học, tập trung vào các nội dung sau:

- Bảo đảm các điều kiện về phòng y tế, nhân viên y tế trường học.

          - Tổ chức các hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh.

- Tổ chức thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT - BYT - BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về công tác y tế trường học.

- Cán bộ làm công tác y tế trường học phải thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT ngày 03/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu cho Ban giám hiệu, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra sức khỏe cho học sinh vào đầu năm học, kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe và nhất là kế hoạch phòng chống dịch bệnh theo mùa, các bệnh, tật hay gặp trong lứa tuổi học sinh.

2. Truyền thông giáo dục phòng, tránh tai nạn thương tích, tác hại của thuốc lá, lạm dụng rượu bia (Thực hiện Chỉ thị số 6036/CT - BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ GD&ĐT); truyền thông phòng, chống HIV/AIDS; triển khai Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013 - 2020”; tổ chức tốt hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học.

3. Tiếp tục thực hiện văn bản liên ngành số 17/KHLN - SYT - SGDĐT ngày 21/01/2016 của Sở GDĐT và Sở Y tế về Kế hoạch Y tế trường học giai đoạn 2016 -2020;

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động HSSV tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo qui định tại Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

5. Thực hiện tốt công tác nước sạch, vệ sinh môi trường; chú trọng việc xây dựng, sử dụng và quản lý các công trình cấp nước và vệ sinh trong trường học; thường xuyên kiểm tra, đảm bảo chất lượng nguồn nước sử dụng cho nhu cầu ăn uống và sinh hoạt tại trường của cán bộ, giáo viên và HSSV;  

Tổ chức đầy đủ, thường xuyên hội nghị, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác YTTH.

6. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại từ cấp huyện đến các cơ sở giáo dục về việc thực hiện công tác YTTH theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT - BYT - BGDĐT.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các đơn vị kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp (cấp huyện, cấp trường); cử lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách “Công tác HSSV, hoạt động ngoài giờ lên lớp và công tác YTTH” và có đầy đủ hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

Các nhà trường bám sát hướng dẫn của Sở để tự kiểm tra đánh giá, chấm điểm Tiêu chí “Công tác HSSV, hoạt động ngoài giờ lên lớp và công tác YTTH” vào cuối học kỳ, cuối năm học.

Báo cáo định kỳ “Công tác HSSV, hoạt động ngoài giờ lên lớp và công tác YTTH” về Sở GDĐT bao gồm: Báo cáo sơ kết học kỳ 1 (gửi trước ngày 15/01/2017) và báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 (gửi trước ngày 31/5/2017 theo đường công văn và theo hộp thư điện tử: phonggddt_cthssv@yenbai.edu.vn;

Nhận được văn bản này, các đơn vị cần nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ CTHSSV;

- Giám đốc Sở;

- Các phòng chuyên môn Sở;

- Lưu: VT, GDDT&CTHSSV.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Quang Khánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác HSSV, hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác YTTH năm học 2016-2017.

(Kèm theo Công văn số 614/SGDĐT-GDDT&CTHSSV ngày 30/8/2016 của Sở GDĐT Yên Bái)

 

 
 

 

 

 

1. Hoạt động

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện theo chủ điểm hàng tháng với từng cấp học;

- Công tác HSSV, công tác YTTH thực hiện theo lịch sau:

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Tổ chức thực hiện

Ghi chú

1

8/2016

- Tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học; tuần làm quen, giáo dục kỹ năng sống,...

- Phòng GDĐT, các cơ sở GD

 

2

9/2016

- Khám sức khỏe đầu năm học

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền vệ sinh trường học, giáo dục kỹ năng sống.

- Các trường học, CSGD

 

 

3

10/2016

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền vệ sinh trường học;

- Tập huấn YTTH.

- Các trường học, CSGD

- Tỉnh, huyện

Phối hợp ngành Y tế

4

11/2016

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền vệ sinh trường học.

- Các trường học, CSGD

 

5

12/2016

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền vệ sinh trường học;

- HĐ hướng ứng ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (01/12).

- Các trường học, CSGD

 

 

 

6

01/2017

- Báo cáo sơ kết học kỳ I (15/01/2017)

- PGD, đơn vị trực thuộc

- Yêu cầu đúng hạn

7

02/2017

- HĐ của Hội Chữ thập đỏ: Tết vì bạn nghèo..

- Các trường học, CSGD

 

 

8

3/2017

- HĐ hưởng ứng ngày Nước thế giới (22/3); Ngày Khí tượng Thế giới 23/3).

- HĐ hưởng ứng giờ trái đất (29/3).

- HĐ kỷ niệm ngày thể thao Việt Nam 27/3.

- Các trường học, CSGD

 

 

9

4/2017

- HĐ hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường (29/4-06/5).

- HĐ hướng ứng ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (07/4)

- Các trường học, CSGD

 

 

 

 

 

10

5/2017

- HĐ hướng ứng ngày không hút thuốc lá (31/5).

- Báo cáo tổng kết năm học, tự đánh giá tiêu chí thi đua về công tác HSSV, NK, YTTH (31/5/2017)

- PGD, TT, đơn vị trực thuộc

- Yêu cầu đúng hạn

 

11

6/2017

- HĐ hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 đến 08/6)

- Các trường học, CSGD

 

 

12

7/2017

- HĐ "Đền ơn đáp nghĩa" và tổ chức dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ (20 giờ tối ngày 26/7).

- Các trường học, CSGD

 

Phối hợp Đoàn TN

2. Thanh tra, kiểm tra:

- Sở GDĐT: Thanh tra, kiểm tra hàng tháng theo các đoàn thanh tra chuyên ngành.

- Phòng GDĐT: Tham mưu BCĐ cấp huyện để kiểm tra, đánh giá thường kỳ và kiểm tra phân loại cuối kỳ, cuối năm học.                                  

Lượt Xem:931
Ngày đăng: 25-11-2016
Tác giả: Quản trị Website

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com