• :
  • :

CV 492 HD dạy học tiếng Anh trung học 2016-2017

Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh bậc Trung học năm học 2016-2017

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

 


Số: 492/SGDĐT-GDTrH

V/v: Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh bậc Trung học năm học 2016-2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

Yên Bái, ngày 28 tháng  7  năm 2016

                       

        Kính gửi:

- Các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;

                                                - Các trường THPT;

- Trường THCS Quang Trung, thành phố Yên Bái.

Căn cứ Công văn số 2653/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 (ĐANNQG 2020) từ năm học 2014-2015;

Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện dạy học chương trình tiếng Anh theo Đề án NNQG 2020 (sau đây gọi tắt là chương trình tiếng Anh mới) bậc Trung học năm học 2016-2017 như sau:

I. Triển khai chương trình tiếng Anh mới

1. Về nhà trường

1.1. Bậc THCS

- Các trường THCS đã triển khai chương trình tiếng Anh mới từ năm học trước tiếp tục triển khai chương trình này và triển khai mở rộng cho học sinh lớp 6.

- Các phòng GD&ĐT căn cứ điều kiện thực tiễn của đơn vị để lựa chọn, đăng ký số trường, lớp học chương trình tiếng Anh mới. Đối với những phòng GD&ĐT đã dạy học theo chương trình mới ở cấp tiểu học huy động các điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất để có thể thu nhận hết số học sinh đã hoàn thành chương trình mới lớp 5 vào học tiếp chương trình mới ở lớp 6.

1.2. Bậc THPT

- Các trường THPT đã triển khai chương trình tiếng Anh mới từ năm học trước tiếp tục triển khai chương trình này và triển khai mở rộng cho học sinh lớp 10.

- Các THPT khác căn cứ điều kiện thực tiễn tại địa phương, đơn vị để lựa chọn, đăng ký số lớp học chương trình tiếng Anh mới.

2. Về học sinh

2.1. Bậc THCS

- Học sinh bắt đầu chương trình tiếng Anh lớp 6 mới là học sinh đã hoàn thành chương trình tiếng Anh mới (4 tiết/tuần) ở bậc Tiểu học.

- Các đối tượng khác nếu có nguyện vọng học chương trình tiếng Anh lớp 6 mới phải đạt yêu cầu năng lực tối thiểu từ 5 điểm trở lên qua khảo sát do phòng GD&ĐT tổ chức.

2.2. Bậc THPT

- Học sinh bắt đầu chương trình tiếng Anh mới lớp 10 là học sinh đã hoàn thành chương trình tiếng Anh mới (chương trình 10 năm) ở bậc THCS.

- Các đối tượng khác nếu có nguyện vọng học chương trình tiếng Anh lớp 10 mới phải đạt đạt yêu cầu năng lực tối thiểu từ 5 điểm trở lên qua khảo sát do nhà trường tổ chức.

3. Về giáo viên

3.1. Bậc THCS

Giáo viên tiếng Anh tham gia giảng dạy chương trình tiếng Anh mới đạt chuẩn NLNN bậc 4 (B2) theo khung năng lực ngôn ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Những giáo viên đạt NLNN bậc 3 (B1) có thể tham gia giảng dạy nhưng phải có kế hoạch bồi dưỡng để đạt trình độ NLNN theo yêu cầu của cấp học ngay trong năm học 2016-2017.

3.1. Bậc THPT

Giáo viên tiếng Anh tham gia giảng dạy chương trình tiếng Anh mới đạt chuẩn NLNN bậc 5 (C1) theo khung năng lực ngôn ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Những giáo viên đạt NLNN bậc 4 (B2) có thể tham gia giảng dạy nhưng phải có kế hoạch bồi dưỡng để đạt trình độ NLTA theo yêu cầu của cấp học ngay trong năm học 2016-2017.

4. Nội dung, hình thức khảo sát NLNN học sinh

- Các phòng GD&ĐT tổ chức khảo sát NLNN bậc 1 cho học sinh theo định dạng, cấu trúc đề thi quy định tại Quyết định số 1479/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2016 của Bộ GD&ĐT.

- Các trường THPT tổ chức khảo sát NLNN bậc 2 cho học sinh theo định dạng, cấu trúc đề thi quy định tại Quyết định số 1475/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2016 của Bộ GD&ĐT.

- Các đơn vị tổ chức giới thiệu định dạng đề thi cho học sinh trước khi khảo sát.

            II. Chương trình, tài liệu dạy học, kiểm tra đánh giá

            1. Chương trình

            - Các khối lớp không tham gia chương trình tiếng Anh mới, thực hiện theo nội dung chương trình và SGK tiếng Anh hiện hành (hệ 7 năm).

            - Các khối lớp tham gia chương trình tiếng Anh mới:

+ Đối với cấp THCS: là Chương trình tiếng Anh thí điểm cấp Trung học cơ sở phê duyệt tại Quyết định số 01/QĐ-BGDĐT ngày 03/1/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

+ Đối với cấp THPT: là Chương trình tiếng Anh thí điểm cấp Trung học phổ thông phê duyệt tại Quyết định số 5209/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

2. Tài liệu dạy học

- Sử dụng Bộ sách giáo khoa Tiếng Anh do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.

- Giáo viên có thể sử dụng thêm các tài liệu tham khảo, bổ sung có chất lượng để góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học.

3. Kiểm tra đánh giá

Triển khai đổi mới kiểm tra, đánh giá môn tiếng Anh theo công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/09/2014 về việc triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh bậc Trung học từ năm học 2014-2015 và công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GD&ĐT.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị xây dựng kế hoạch khảo sát, gửi lịch khảo sát về Sở trước ngày 05/8/2016. Nộp báo cáo kết quả khảo sát (theo mẫu tại phụ lục 1), đề thi khảo sát và hướng dẫn chấm về Sở GD&ĐT chậm nhất ngày 20/8/2016. (Bản đỏ nộp về Sở qua phòng GD Trung học, bản mềm gửi qua hòm thư điện tử phonggdtrh@yenbai.edu.vn, riêng đề thi và hướng dẫn chấm chỉ cần gửi bản mềm).

            2. Các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai dạy học chương trình tiếng Anh mới nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Các phòng GD&ĐT có phương án bố trí giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy tại các trường triển khai chương trình tiếng Anh mới.

3. Kinh phí tổ chức khảo sát NLNN của học sinh do đơn vị tổ chức khảo sát chi trả theo quy định hiện hành.

            Nhận được công văn này yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Mọi vướng mắc liên hệ về Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH, điện thoại 3.853.731) để được giải đáp./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lãnh đạo Sở (b/c);

-Lưu VT, GDTrH.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

Đặng Quang Khánh

 

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số 492/SGDĐT-GDTrH ngày 28/7/2016 của Sở GD&ĐT Yên Bái)

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Công tác tổ chức khảo sát năng lực ngôn ngữ học sinh lớp 6 (hoặc lớp 10)

và triển khai dạy học chương trình tiếng Anh thí điểm năm học 2015-2016

 

 
 

 

 

 

 Thực hiện …………………

I. Khảo sát năng lực ngôn ngữ học sinh lớp ….

1. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện

2. Kết quả thực hiện:

2.1. Công tác tổ chức thi:

2.2. Tổng hợp kết quả thi:

- Tổng số học sinh tham gia khảo sát:

- Kết quả khảo sát:

 

Đối với Phòng GD&ĐT:


TT

Trường

Tổng

Điểm dưới 5

Điểm từ 5
--> dưới 7

Điểm từ 7
--> dưới 8

Điểm từ 8
--> 10

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

1

                   

….

                   

Tổng

                 
 

 

Đối với trường THPT:

TT

Số lượng

Số lượng

Tỷ lệ %

Ghi chú

1

Điểm dưới 5

 

 

 

2

Điểm từ 5 --> dưới 7

 

 

 

3

Điểm từ 7--> dưới 8

 

 

 

4

Điểm từ 8--> 10

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

II. Số trường, lớp đăng ký học tiếng Anh chương trình mới

Đối với Phòng GD&ĐT:

TT

Tên trường

Lớp

Số lớp

Số HS

Giáo viên dạy

Họ tên

Trình độ (B1/B2/C1)

1

 

6

 

 

 

 

2

 

7

 

 

 

 

3

 

8

 

 

 

 

4

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với trường THPT:

TT

Lớp

Số lớp

Số HS

Giáo viên dạy

Họ tên

Trình độ (B1/B2/C1)

1

10

 

 

 

 

2

11

 

 

 

 

3

12

 

 

 

 

 

 

III. Kiến nghị, đề xuất

 

(Lưu ý: Đơn vị cần gửi kết quả khảo sát chi tiết theo phòng thi kèm theo báo cáo này)

 

 

Thủ trưởng đơn vị

(Kí tên, đóng dấu)

 

 

File đính kèm
Không thể hiển thị file đính kèm
Lượt Xem:486
Ngày đăng: 25-11-2016
Tác giả: Quản trị Website

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com