• :
  • :

Chương trình công tác trọng tâm 2016-2017 (GDTrH)

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017

 

SỞ GDĐT YÊN BÁI

PHÒNG GDTrH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH  

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017

 

 
 

 

 

 

 

THÁNG 08/2016

 

           I-Sở Giáo dục và Đào tạo

           1) Nội dung tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2016-2017;

- Hướng dẫn Thi Khoa học kỹ thuật năm học 2016-2017;

- Hướng dẫn Thi Hội giảng chọn giáo viên dạy giỏi TH, THCS, THPT năm học 2016-2017 (phối hợp với phòng GDTH); Hướng dẫn Hội thao quốc phòng an ninh năm học 2016-2017;

- Các Hướng dẫn khác về chuyên môn.

2) Công tác thi, tuyển sinh: không

3) Công tác thanh tra, kiểm tra: không

4) Hội nghị, hội thảo, tập huấn

- Dự Hội nghị, hội thảo do Bộ, Sở tổ chức;

- Tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên trong năm học 2016-2017 theo Kế hoạch số 69/KH-SGDĐT ngày 01/6/2016.

5) Công tác tuyên truyền

          II- Các phòng Giáo dục và Đào tạo

          - Tham mưu với UBND huyện các văn bản chỉ đạo, chuẩn bị cho năm học 2016-2017,  đặc biệt là việc tuyên truyền  huy động học sinh ra lớp;

          - Chỉ đạo các trường THCS xây dựng chương trình nhà trường (phân phối chương trình); phân công nhiệm vụ đối với CBQL, GV, NV đầu năm học.

          - Ngày học bắt đầu 22/8/2016 (kết thúc kỳ I  ngày 31/12/2016);

          - Chỉ đạo các trường thực hiện tốt tuần sinh hoạt đầu năm học;

          - Chỉ đạo, thực hiện trường học mới (VNEN) theo hướng dẫn của Sở , Bộ;

          - Chỉ đạo các trường xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học Ngoại ngữ (nếu có);

           - Cử cán bộ giáo viên tham dự tập huấn do Sở triệu tập;

           - Tiếp tục triển khai tập huấn, bồi dưỡng CBQL, GV, NV thuộc phòng quản lý;

           - Báo cáo nhanh tình hình đầu năm học 2016-2017.

           III-Các trường THPT

           - Chuẩn các điều kiện cho năm học 2016-2017.  Làm tốt công tác huy động học sinh ra lớp, phân công nhiệm vụ của CBQL,GV, VN;

          - Xây dựng chương trình nhà trường (phân phối chương trình);

           - Ngày học bắt đầu 22/8/2016 (kết thúc kỳ I  ngày 31/12/2016);

           -Thực hiện chu đáo tuần sinh hoạt đầu năm học;

           - Xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học Ngoại ngữ (nếu có);

           - Tiếp tục triển khai tập huấn, bồi dưỡng CBQL, GV, NV do trường tổ chức;

           - Cử cán bộ giáo viên tham dự tập huấn do Sở triệu tập;

- Báo cáo nhanh tình hình đầu năm học 2016-2017.

 

 

THÁNG 09/2016

         

           I-Sở Giáo dục và Đào tạo

          1) Nội dung tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn

- Phối hợp chỉ đạo khai giảng năm học 2016 – 2017;

- Ban hành các Hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH; các cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và thi dạy học theo chủ đề tích hợp, các cuộc thi khác; thi Hội giảng chọn giáo viên dạy giỏi cấp TH, THCS, THPT; Hội thao quốc phòng an ninh năm học 2016-2017;

           2) Công tác thi, tuyển sinh: Không

3) Công tác thanh tra, kiểm tra: Không

4) Hội nghị, hội thảo, tập huấn

- Dự Hội nghị, hội thảo do Bộ, Sở tổ chức;

- Tập huấn hè, bồi dưỡng thường xuyên trong năm học 2016-2017 theo Kế hoạch số 69/KH-SGDĐT ngày 01/6/2016.

5) Công tác tuyên truyền

           II- Các phòng Giáo dục và Đào tạo

          - Tham mưu với UBND huyện về việc tổ chức Khai giảng năm học 2016-2017 của các trường học. Chỉ đạo khai giảng của các trường thuộc quyền quản lý;

          - Ban hành Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017 và các Hướng dẫn khác đối với các cơ sở giáo dục;

           - Chỉ đạo các trường triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn của Sở, Bộ, phòng.

Đặc biệt là Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học  năm học 2016-2017.

          - Chỉ đạo các trường xây dựng các loại Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017; cần lưu ý xây dựng Kế hoạch hoạt động của thư viện nhà trường sao cho có hiệu quả. Hiệu trưởng xây dựng, triển khai kế hoạch hàng tháng (có sơ kết, đánh giá), lịch thực hiện hàng tuần;

- Xây dựng kế hoạch mở các lớp bổ túc THCS cho thanh niên trong độ tuổi ra học;        chỉ đạo tiếp tục huy động học sinh ra lớp; hàng ngày, tuần, tháng rà soát, quản lý chặt chẽ sĩ số học sinh; có giải pháp huy động học sinh bỏ học ra lớp; làm tốt công tác phổ cập GDTHCS;

          - Chỉ đạo các trường thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá theo hướng dẫn của Bộ;

          - Đôn đốc, kiểm tra hoạt động chuyên môn qua mạng “Trường học kết nối’’ của các trường học thuộc quyền quản lý;

- Triển khai các cuộc thi trên Internet: Giải toán qua internet (cập nhật trên trang web http://violympic.vn); tiếng Anh qua internet (cập nhật trên trang web http://www.ioe.vn); tài năng tiếng Anh; khoa học kỹ thuật; liên môn (cập nhật trang Web “trường học kết nối”);

          - Chỉ đạo các trường: Hiệu trưởng công khai việc sử dụng trang thiết bị dạy học, hoạt động  chuyên môn qua “trường học kết nối” của từng giáo viên (trong tháng 9);

          - Cử giáo viên tập huấn theo triệu tập của Sở.

           III-Các trường THPT

- Chuẩn bị, tổ chức chu đáo ngày khai giảng theo Hướng dẫn của Sở;

           - Triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn của Sở, Bộ. Đặc biệt là Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học  năm học 2016-2017;

           - Xây dựng các loại Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017; cần lưu ý xây dựng Kế hoạch hoạt động của thư viện nhà trường sao cho có hiệu quả. Hiệu trưởng xây dựng, triển khai kế hoạch hàng tháng (có sơ kết, đánh giá), lịch thực hiện hàng tuần;

           - Tiếp tục huy động học sinh ra lớp. Hàng ngày, tuần, tháng rà soát, quản lý chặt chẽ sĩ số học sinh; có giải pháp huy động học sinh bỏ học ra lớp;

          - Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá theo hướng dẫn của Bộ;

            - Đôn đốc, kiểm tra hoạt động chuyên môn qua mạng “Trường học kết nối’’ của từng cá nhân, tổ bộ môn;

 - Chỉ đạo  dạy, học nâng cao chất  lượng đồng đều ở tất cả các bộ môn, trong đó đặc biệt quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Ngoại ngữ, Tin học. Tư vấn  lựa chọn môn thi tốt nghiệp, môn thi đại học đối với học sinh (có thể tổ chức hội thảo);

          - Tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, lập đội tuyển bồi dưỡng, đăng ký dự thi

cấp tỉnh theo hướng dẫn của Sở;

- Triển khai các cuộc thi trên Internet: Giải toán qua internet (cập nhật trên trang web http://violympic.vn); tiếng Anh qua internet (cập nhật trên trang web http://www.ioe.vn); tài năng tiếng Anh; khoa học kỹ thuật; liên môn (cập nhật trang Web “trường học kết nối”);

           - Hiệu trưởng công khai việc sử dụng trang thiết bị dạy học, hoạt động chuyên môn qua “trường học kết nối” của từng giáo viên (trong tháng 9);

           - Nộp phân công nhiệm vụ đầu năm học 2016-2017 (về phòng GDTrH và TCCB, Sở GDĐT) từ ngày 10-15/9/2016.

 

 

                                           THÁNG 10/2016

 

           I-Sở Giáo dục và Đào tạo

          1) Nội dung tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn:

          - Tiếp tục hướng dẫn về công tác chuyên môn.

2) Công tác thi, tuyển sinh

          - Tổ chức Thi Hội giảng chọn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh TH (phối hợp phòng GDTH), THCS năm học 2016-2017;

- Phối hợp tổ chức thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh, thi lập đội tuyển HSG quốc gia.

3) Công tác thanh tra, kiểm tra

- Phối hợp các phòng chuyên môn kiểm tra một số đơn vị.

4) Hội nghị, hội thảo, tập huấn

- Dự Hội nghị, hội thảo do Bộ, Sở tổ chức;

- Tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên trong năm học 2016-2017 theo Kế hoạch số 69/KH-SGDĐT ngày 01/6/2016.

- Dự Hội nghị giao ban các khối thi đua.

5) Công tác tuyên truyền

          II- Các phòng Giáo dục và Đào tạo

          - Lập kế hoạch, kiểm tra công tác quản lý của các trường thuộc quyền quản lý;

          - Chỉ đạo các trường THCS phối hợp TTKTTH-HN, TTDN-TX triển khai dạy nghề cho học sinh;

          - Chỉ đạo các trường tham gia Thi Hội giảng chọn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh TH, THCS năm học 2016-2017;

          - Hội nghị giao ban khối thi đua  phòng GDĐT (trưởng khối xây dựng kế hoạch, chương trình báo cáo lãnh đạo Sở phụ trách trước khi triển khai);

          - Chỉ đạo các trường: Hiệu trưởng công khai việc sử dụng trang thiết bị dạy học, hoạt động  chuyên môn qua “trường học kết nối” của từng giáo viên (trong tháng 10);

          - Cử người tập huấn (nếu có);

    -  Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của trường (theo kế hoạch, chương trình).

          III-Các trường THPT

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tự kiểm tra thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra;

- Triển khai hội giảng;

- Phối hợp TTKTTH-HN, TTDN-TX triển khai dạy nghề cho học sinh lớp 11;

- Chuẩn bị các điều kiện để phục vụ các đoàn kiểm tra;

           - Hội nghị giao ban khối thi đua THPT (các trưởng khối xây dựng kế hoạch, chương trình báo cáo lãnh đạo Sở phụ trách trước khi triển khai);

           - Hiệu trưởng công khai việc sử dụng trang thiết bị dạy học, hoạt động chuyên môn qua “trường học kết nối” của từng giáo viên (trong tháng 10);

           - Cử người tập huấn (nếu có);

           - Tiếp tục thực các nhiệm vụ của trường (theo kế hoạch, chương trình).

 

 

THÁNG 11/2016

 

           I-Sở Giáo dục và Đào tạo

          1) Nội dung tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn

- Chỉ đạo ôn thi đội tuyển dự thi HSG cấp Quốc gia các môn văn hoá.

2) Công tác thi, tuyển sinh:

- Tổ chức Thi Hội giảng chọn giáo viên giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2016-2017.

3) Công tác thanh tra, kiểm tra

- Phối hợp kiểm tra chuyên môn một số đơn vị.

4) Hội nghị, hội thảo, tập huấn

- Dự Hội nghị, hội thảo do Bộ, Sở tổ chức;

- Tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên trong năm học 2016-2017 theo Kế hoạch số 69/KH-SGDĐT ngày 01/6/2016.

5) Công tác tuyên truyền

           II- Các phòng Giáo dục và Đào tạo

           - Chỉ đạo thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt nam 20-11;

          - Tổ chức cuộc thi nghiên cứu KHKT cho học sinh trung học cấp huyện, đăng ký dự thi cấp tỉnh;

           - Kiểm tra công tác quản lý của các trường thuộc quyền quản lý;

           - Chỉ đạo các trường: Hiệu trưởng công khai việc sử dụng trang thiết bị dạy học, hoạt động  chuyên môn qua “trường học kết nối” của từng giáo viên (trong tháng 11);

          - Cử người tập huấn (nếu có);

    -  Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của trường (theo kế hoạch,

chương trình).

          III-Các trường THPT

          - Chỉ đạo thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt nam 20-11;

- Tham gia Thi Hội giảng chọn giáo viên giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2016-2017.

          - Tổ chức cuộc thi nghiên cứu KHKT cho học sinh trung học cấp trường, đăng ký dự thi cấp tỉnh;

- Chuẩn bị các điều kiện để phục vụ các đoàn kiểm tra;

          - Hiệu trưởng công khai việc sử dụng trang thiết bị dạy học, hoạt động chuyên môn qua “trường học kết nối” của từng giáo viên (trong tháng 11);

           - Cử người tập huấn (nếu có);

           - Tiếp tục thực các nhiệm vụ của trường (theo kế hoạch, chương trình).

 

 

THÁNG 12/2016

 

           I-Sở Giáo dục và Đào tạo

          1) Nội dung tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn

- Tiếp tục chỉ đạo ôn thi đội tuyển dự thi HSG cấp Quốc gia các môn văn hoá.

- Chỉ đạo, tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet, Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp trường, cấp huyện;

- Chỉ đạo tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ I; hướng dẫn sơ kết học kỳ I;

2) Công tác thi, tuyển sinh

          - Tổ chức cuộc thi KHKT cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2016-2017;

          - Tổ chức Hội thao quốc phòng, an ninh cấp tỉnh năm học 2016-2017.

3) Công tác thanh tra, kiểm tra: Không

4) Hội nghị, hội thảo, tập huấn

- Dự Hội nghị, hội thảo do Bộ, Sở tổ chức;

- Tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên trong năm học 2016-2017 theo Kế hoạch số 69/KH-SGDĐT ngày 01/6/2016.

5) Công tác tuyên truyền

           II- Các phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các trường TH, THCS tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet; tiếng Anh qua Internet cấp trường;

          - Chỉ đạo tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ I,  sơ kết học kỳ I;

           - Chỉ đạo các trường: Hiệu trưởng công khai việc sử dụng trang thiết bị dạy học, hoạt động  chuyên môn qua “trường học kết nối” của từng giáo viên (trong tháng 12 và trong kỳ I);

          - Cử người tập huấn (nếu có);

    -  Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của trường (theo kế hoạch,

chương trình).

           III-Các trường THPT

- Tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet cấp trường;

          - Tham gia Hội thao quốc phòng, an ninh cấp tỉnh năm học 2016-2017.

- Chỉ đạo tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ I, sơ kết học kỳ I;

          - Hiệu trưởng công khai việc sử dụng trang thiết bị dạy học, hoạt động chuyên môn qua “trường học kết nối” của từng giáo viên (trong tháng 12 và trong học kỳ I);

           - Cử người tập huấn (nếu có);

           - Tiếp tục thực các nhiệm vụ của trường (theo kế hoạch, chương trình).

 

 

THÁNG 01/2017

 

           I-Sở Giáo dục và Đào tạo

          1) Nội dung tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn

- Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức cuộc thi cuộc thi giải toán qua Internet, Tiếng Anh qua Internet cấp trường, huyện.

          - Sơ kết học kỳ I.

2) Công tác thi, tuyển sinh:

- Phối hợp với các phòng chuyên môn phục vụ thi học sinh giỏi quốc gia;

3) Công tác thanh tra, kiểm tra: Không

4) Hội nghị, hội thảo, tập huấn

- Dự Hội nghị, hội thảo do Bộ, Sở tổ chức;

- Tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên trong năm học 2016-2017 theo Kế hoạch số 69/KH-SGDĐT ngày 01/6/2016.

5) Công tác tuyên truyền

           II- Các phòng Giáo dục và Đào tạo

           - Kỳ II, bắt đầu tính từ ngày 02/1/2017, kết thúc 24/5/2017;

           - Chỉ đạo sơ kết kỳ I; nộp báo cáo sơ kết kỳ I về Sở theo quy định;

           - Chỉ đạo các trường làm tốt công tác tư tưởng, ý thức chấp hành nội quy, quy

định  đối với học sinh trong và sau khi nghỉ Tết Nguyên Đán (đảm bảo 100% học sinh ra

lớp đúng thời gian quy định);

 - Chỉ đạo, tổ chức cuộc thi Tiếng Anh qua Internet cấp huyện;

           - Chỉ đạo các trường: Hiệu trưởng công khai việc sử dụng trang thiết bị dạy học, hoạt động  chuyên môn qua “trường học kết nối” của từng giáo viên (trong tháng 1);

          - Cử người tập huấn (nếu có);

    -  Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của trường (theo kế hoạch,

chương trình).

           III-Các trường THPT

           - Kỳ II, bắt đầu tính từ ngày 02/1/2017, kết thúc 24/5/2017;

           - Sơ kết kỳ I; nộp báo cáo sơ kết kỳ I về Sở theo quy định;

           - Làm tốt công tác tư tưởng, ý thức chấp hành nội quy, quy định  đối với học sinh trong và sau khi nghỉ Tết Nguyên Đán (đảm bảo 100% học sinh ra lớp đúng thời gian quy định);

- Tổ chức cuộc thi cuộc Tiếng Anh qua Internet cấp trường;

          - Kết thúc hội giảng cấp tổ, chuyển hội giảng cấp trường;

          - Hiệu trưởng công khai việc sử dụng trang thiết bị dạy học, hoạt động chuyên môn qua “trường học kết nối” của từng giáo viên (trong tháng 1);

           - Cử người tập huấn (nếu có);

           - Tiếp tục thực các nhiệm vụ của trường (theo kế hoạch, chương trình).

 

                                           

THÁNG 02/2017

 

          I-Sở Giáo dục và Đào tạo

          1) Nội dung tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn

          - Huy động học sinh ra học sau Tết.

2) Công tác thi, tuyển sinh:

- Chỉ đạo, tổ chức thi tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh.

- Lập đội tuyển, chỉ đạo bồi dưỡng đội tuyển học sinh dự thi giải Toán trên máy tính cầm tay quốc gia.

3) Công tác thanh tra, kiểm tra

- Tham gia các đoàn kiểm tra sau Tết.

4) Hội nghị, hội thảo, tập huấn

- Dự Hội nghị, hội thảo do Bộ, Sở tổ chức;

- Tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên trong năm học 2016-2017 theo Kế hoạch số 69/KH-SGDĐT ngày 01/6/2016.

5) Công tác tuyên truyền

           II- Các phòng Giáo dục và Đào tạo

           - Tổ chức các đoàn kiểm tra học sinh ra lớp sau Tết; có những giải pháp huy động học sinh ra lớp sau Tết Nguyên Đán;

           - Tham gia thi tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh;

           - Chỉ đạo các trường: Hiệu trưởng công khai việc sử dụng trang thiết bị dạy học, hoạt động  chuyên môn qua “trường học kết nối” của từng giáo viên (trong tháng 2);

          - Cử người tập huấn (nếu có);

          -  Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của trường (theo kế hoạch, chương trình).

           III-Các trường THPT

          - Tiếp tục có những giải pháp huy động học sinh sau Tết Nguyên Đán;

- Tham gia thi tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh;

          - Hiệu trưởng công khai việc sử dụng trang thiết bị dạy học, hoạt động chuyên môn qua “trường học kết nối” của từng giáo viên (trong tháng 2);

           - Cử người tập huấn (nếu có);

           - Tiếp tục thực các nhiệm vụ của trường (theo kế hoạch, chương trình).

 

 

THÁNG 03/2017

 

           I-Sở Giáo dục và Đào tạo

           1) Nội dung tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn

- Hướng dẫn tổ chức ôn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017.

2) Công tác thi, tuyển sinh

          - Tham gia cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia;

          - Thi Toán qua Internet cấp tỉnh; tham gia thi tài năng tiếng Anh quốc gia;

          - Tham gia Cuộc thi giải Toán trên máy tính cầm tay quốc gia.

3) Công tác thanh tra, kiểm tra: Không

4) Hội nghị, hội thảo, tập huấn

- Hội nghị chuyên đề về tổ chức ôn thi THPT quốc gia.

5) Công tác tuyên truyền

           II- Các phòng Giáo dục và Đào tạo

     -Tổ chức, tham gia cuộc thi toán qua Internet cấp huyện, tỉnh;

 -Chuẩn bị điều kiện để học sinh tham gia thi KHKT quốc gia (nếu có);

           - Chỉ đạo các trường: Hiệu trưởng công khai việc sử dụng trang thiết bị dạy học, hoạt động  chuyên môn qua “trường học kết nối” của từng giáo viên (trong tháng 3);

    -  Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của trường (theo kế hoạch,

chương trình).

           III-Các trường THPT

-       Tổ chức, tham gia cuộc thi giải toán qua Internet cấp trường (huyện), tỉnh;

-       Chuẩn bị điều kiện để học sinh tham gia thi KHKT quốc gia (nếu có);

-       Tổ chức ôn thi THPT quốc gia theo hướng dẫn của Bộ, Sở GD&ĐT;

          - Hiệu trưởng công khai việc sử dụng trang thiết bị dạy học, hoạt động chuyên môn qua “trường học kết nối” của từng giáo viên (trong tháng 3);

    -  Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của trường (theo kế hoạch, chương trình).

 

 

                                         THÁNG 04/2017

 

            I-Sở Giáo dục và Đào tạo

            1) Nội dung tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn

          - Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra học kỳ II, tổng kết năm học.

2) Công tác thi, tuyển sinh

          - Thi giải Toán, tiếng Anh qua Internet cấp quốc gia;

          - Tổ chức thi thử kỳ thi THPT quốc gia ; 

3) Công tác thanh tra, kiểm tra

          - Kiểm tra công tác ôn tập, chuẩn bị thi THPT quốc gia;

4) Hội nghị, hội thảo, tập huấn

- Cử cán bộ, giáo viên cốt cán tham dự tập huấn theo kế hoạch của Bộ GDĐT;

5) Công tác tuyên truyền

           II- Các phòng Giáo dục và Đào tạo

- Tham gia thi giải Toán, tiếng Anh qua Internet cấp quốc gia.

- Hướng dẫn các trường THCS ôn tập, kiểm tra học kỳ II và chuẩn bị tổng kết năm học 2015 -2016;

           - Chỉ đạo các trường: Hiệu trưởng công khai việc sử dụng trang thiết bị dạy học, hoạt động  chuyên môn qua “trường học kết nối” của từng giáo viên (trong tháng 4);

    -  Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của trường (theo kế hoạch,

chương trình).

    III-Các trường THPT

          - Tiếp tục tổ chức ôn tập thi THPT quốc gia cho học sinh lớp 12;

- Tổ chức thi thử kỳ thi THPT quốc gia theo kế hoạch của Sở GD&ĐT;

- Tham gia thi giải Toán, tiếng Anh qua Internet cấp quốc gia.

-  Tổ chức ôn tập, chuẩn bị kiểm tra học kỳ II cho tất cả các khối lớp;

          - Hiệu trưởng công khai việc sử dụng trang thiết bị dạy học, hoạt động chuyên

môn qua “trường học kết nối” của từng giáo viên (trong tháng 4);

    -  Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của trường (theo kế hoạch, chương trình).

 

 

                                       THÁNG 05/2017

 

           I-Sở Giáo dục và Đào tạo

           1) Nội dung tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn

- Tổng hợp, báo cáo số liệu tổng kết năm học;

- Tiếp tục chỉ đạo ôn thi THPT quốc gia, xét tốt nghiệp lớp 9 THCS;

- Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng toàn ngành trong hè 2017 và năm học 2017 - 2018.

2) Công tác thi, tuyển sinh: Không

3) Công tác thanh tra, kiểm tra

Tham gia các đoàn kiểm tra trước kỳ thi THPT quốc gia.

4) Hội nghị, hội thảo, tập huấn

 Cử cán bộ, giáo viên cốt cán tham dự tập huấn theo kế hoạch của Bộ GDĐT;

5) Công tác tuyên truyền

           II- Các phòng Giáo dục và Đào tạo

          - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2016 -2017;

- Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng hè 2017 theo hướng dẫn của Sở GD ĐT;

- Hoàn thành xét công nhận TN THCS ;

           - Chỉ đạo các trường: Hiệu trưởng công khai việc sử dụng trang thiết bị dạy học, hoạt động  chuyên môn qua “trường học kết nối” của từng giáo viên (trong tháng 5, kỳ II, cả năm);   

    -  Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của trường (theo kế hoạch,

chương trình).

           III-Các trường THPT

          - Hoàn thành kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh;

- Tổng kết năm học, báo cáo kết quả về Sở;

- Tiếp tục ôn tập cho học sinh lớp 12 thi THPT quốc gia;

          - Hiệu trưởng công khai việc sử dụng trang thiết bị dạy học, hoạt động chuyên môn qua “trường học kết nối” của từng giáo viên (trong tháng 5, kỳ II, CN);

    -  Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của trường (theo kế hoạch, chương trình).

 

                                                   

THÁNG 06/2017

 

           I-Sở Giáo dục và Đào tạo

          1) Nội dung tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn: không

2) Công tác thi, tuyển sinh

Phối hợp tổ chức thi, chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018.

3) Công tác thanh tra, kiểm tra:

Tham gia các đoàn kiểm tra trước kỳ thi THPT quốc gia.

4) Hội nghị, hội thảo, tập huấn

- Cử cán bộ, giáo viên cốt cán tham dự tập huấn theo kế hoạch của Bộ GDĐT;

- Dự Hội nghị giao ban các khối thi đua.

5) Công tác tuyên truyền

           II- Các phòng Giáo dục và Đào tạo

      - Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của trường (theo kế hoạch, chương trình).

           III-Các trường THPT

           - Chuẩn bị các điều kiện thi THPT quốc gia;

      - Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của trường (theo kế hoạch, chương trình).

 

                                               THÁNG 07/2017

 

           I-Sở Giáo dục và Đào tạo

          1) Nội dung tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn

- Phối hợp với các phòng ban, chuẩn bị các nội dung cho báo cáo tổng kết năm học, xét thi đua,...

2) Công tác thi, tuyển sinh:

Phối hợp tổ chức coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT

3) Công tác thanh tra, kiểm tra:

Tham gia thanh tra thi tốt nghiệp THPT

4) Hội nghị, hội thảo, tập huấn

          - Do Bộ tổ chức

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn hè 2017.

5) Công tác tuyên truyền

           II- Các phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo ôn tập, thi lại cho học sinh lớp 6, 7, 8.

          - Chuẩn bị điều kiện cho năm học 2017-2018.

- Tập huấn cho cán bộ, giáo viên hè 2017.

     - Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của  trường (theo kế hoạch, chương trình).

           III-Các trường THPT

- Chỉ đạo ôn tập, thi lại cho học sinh lớp 10,11.

          - Chuẩn bị điều kiện cho năm học 2017-2018.

- Tập huấn cho cán bộ, giáo viên hè 2017.

    -  Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của trường (theo kế hoạch, chương trình).

 

Ý KIẾN LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH

 

 

 

Đặng Quang Khánh

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Hoàng Văn Trường

 

 

 

           

 

 

 

File đính kèm
Không thể hiển thị file đính kèm
Lượt Xem:618
Ngày đăng: 25-11-2016
Tác giả: Quản trị Website

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com