• :
  • :

Đáp án Tiếng anh kỳ thi thử THPT Quốc gia 2016

Đáp án Tiếng anh kỳ thi thử THPT Quốc gia 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH YÊN BÁI

 

KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA

Năm học 2015 - 2016

Môn: Tiếng Anh

 

ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ

 

Mã đề 134

1.

B

9.

C

17.

A

25.

D

33.

C

41.

A

49.

C

57.

A

2.

D

10.

B

18.

C

26.

B

34.

D

42.

A

50.

C

58.

C

3.

A

11.

D

19.

A

27.

A

35.

C

43.

B

51.

D

59.

C

4.

D

12.

A

20.

D

28.

D

36.

D

44.

A

52.

A

60.

A

5.

D

13.

B

21.

B

29.

B

37.

D

45.

B

53.

D

61.

A

6.

B

14.

B

22.

D

30.

D

38.

A

46.

C

54.

B

62.

C

7.

C

15.

C

23.

A

31.

B

39.

C

47.

D

55.

B

63.

A

8.

B

16.

C

24.

B

32.

A

40.

A

48.

D

56.

C

64.

B

 

 

 

Mã đề 210

1.

B

9.

A

17.

C

25.

B

33.

B

41.

A

49.

A

57.

C

2.

C

10.

B

18.

A

26.

D

34.

A

42.

D

50.

D

58.

B

3.

C

11.

C

19.

C

27.

A

35.

D

43.

D

51.

B

59.

B

4.

A

12.

B

20.

C

28.

B

36.

C

44.

C

52.

D

60.

A

5.

D

13.

A

21.

A

29.

B

37.

B

45.

D

53.

B

61.

A

6.

C

14.

D

22.

C

30.

B

38.

D

46.

D

54.

C

62.

C

7.

A

15.

A

23.

A

31.

C

39.

D

47.

D

55.

B

63.

A

8.

A

16.

A

24.

D

32.

C

40.

D

48.

C

56.

C

64.

B

 

 

 

Mã đề 356

1.

B

9.

B

17.

A

25.

D

33.

D

41.

C

49.

B

57.

C

2.

D

10.

B

18.

C

26.

D

34.

A

42.

C

50.

C

58.

B

3.

D

11.

D

19.

B

27.

D

35.

C

43.

A

51.

C

59.

A

4.

D

12.

A

20.

A

28.

D

36.

C

44.

D

52.

B

60.

A

5.

B

13.

C

21.

C

29.

A

37.

A

45.

B

53.

D

61.

A

6.

C

14.

C

22.

B

30.

D

38.

A

46.

A

54.

A

62.

C

7.

C

15.

B

23.

A

31.

B

39.

D

47.

B

55.

B

63.

A

8.

D

16.

D

24.

D

32.

A

40.

C

48.

A

56.

A

64.

B

 

Mã đề 483

1.

B

9.

D

17.

C

25.

C

33.

C

41.

D

49.

C

57.

D

2.

B

10.

D

18.

B

26.

C

34.

B

42.

B

50.

A

58.

A

3.

C

11.

A

19.

C

27.

B

35.

A

43.

C

51.

A

59.

D

4.

C

12.

A

20.

D

28.

B

36.

B

44.

D

52.

C

60.

A

5.

C

13.

D

21.

A

29.

A

37.

C

45.

D

53.

B

61.

A

6.

C

14.

C

22.

D

30.

B

38.

B

46.

A

54.

B

62.

C

7.

B

15.

A

23.

B

31.

D

39.

A

47.

D

55.

A

63.

A

8.

A

16.

D

24.

B

32.

B

40.

B

48.

D

56.

A

64.

B

 

 

 

PHẦN VIẾT (2 điểm)

Part I. (0.5 điểm)

Question 65: The train was supposed to have arrived at 11.30

Question 66: My aunt reminded me to prune the rose

Question 67: If the boy hadn’t broken the glass window , he wouldn’t have been punished.

Question 68: The more money they spent, the harder they had to work.

Question 69: Not until Shirley was eight did she begin to read.

 

Part II. (1.5 điểm)

 

Lượt Xem:792
Ngày đăng: 01-01-2007
Tác giả: Ban quản trị

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com