• :
  • :

Quyết định thành lập các tiểu ban

Quyết định thành lập các tiểu ban

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI

            TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

 


SỐ: 118 /QĐ-THPTCVA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                           

Văn Yên, ngày 30  tháng 9 năm 2015

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập các tiểu Ban lễ kỷ niệm 45 năm

 Thành lập trường và đón nhận huân chương lao động hạng nhì

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

 

 

                Căn cứ vào Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 2842/UBND- VX ngày 31/12/2014 của UBND Tỉnh Yên Bái về việc đồng ý cho các trường phổ thông tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường năm 2015;

                Căn cứ vào kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường THPT Chu Văn An (1970- 2015) và đón nhận huân chương lao động hạng nhì;

                Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập  trường đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập 4 tiểu Ban chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường THPT Chu Văn An và đón nhận huân chương lao động hàng nhì của Chủ tịch nước (Có danh sách kèm theo);

Điều 2. Các tiểu Ban có nhiệm vụ căn cứ vào kế hoạch thời gian quy định cho từng tiểu Ban xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên hoàn thành công tác chuẩn bị đảm bảo cho sự thành công của Lễ kỷ niệm.

                Nhiệm vụ của các tiểu Ban do Ban chỉ đạo lễ kỷ niệm phân công.

Điều 3. Trưởng các tiểu Ban và các ông (bà) có tên trong danh sách căn cứ  quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT Yên Bái ;

- Huyện ủy- HĐND- UBND huyện Văn Yên;

           (Báo cáo).

- Trưởng các tiểu Ban;

          (Thực hiện).

- Lưu:VT.                                                                                          

                                                                                                             Bùi Văn Xuân        

 

Lượt Xem:1517
Ngày đăng: 01-01-2007
Tác giả: Ban quản trị

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com