• :
  • :

Ban chỉ đạo cuộc vận động

Kiện toàn Ban chỉ đạo- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gưng đạo đức Hồ Chí Minh"
      HUYỆN UỶ VĂN YÊN        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

           Số: 86/QĐ-BCĐ                               

Văn Yên, ngày 20 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động

“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Năm 2008

-----------------

          Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

          Căn cứ chỉ thị số 06 – CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

          Căn cứ Kế hoạch số 27 – KH/TU ngày 4/01/2007 của Tỉnh uỷ Yên Bái về thực hiện chỉ thị 06- CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ chính trị;

          Căn cứ Kế hoạch số 26-KH/HU ngày 31/01/2007 của Huyện uỷ Văn Yên về thực hiện chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

          Căn cứ kế hoạch số 53-KH/BCĐ ngày 16/1/2008 của Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” huyện Văn Yên

BAN CHI UỶ CHI BỘ

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo cấp cơ sở về triển khai và tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gồm 6 đồng chí (Có danh sách kèm theo)

          Điều 2: ban chỉ đạo có trách nhiệm tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đảng viên, cán bộ giáo viên trong cơ quan.

          Điều 3: Ban chi uỷ, chi bộ, các tổ chức đoàn thể, chính trị – Xã hội trong nhà trường và các đồng chí thành viên có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

          Quyết định có hiệu lực kể từ  ngày ký.

T/M BAN CHI UỶ

                                                                             BÍ THƯ

 

 

 

 

Bùi Văn Xuân

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(kèm theo Quyết định số 86/QĐ-BCĐ ngày 20/1/2008 của BCU chi bộ THPT Chu Văn An) 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bùi Văn Xuân

Bí thư chi bộ – HT – Trưởng ban

2

Nguyễn Quỳnh Lộc

P.Bí thư chi bộ – PHT – P.Trưởng ban

3

Vũ Thị Hạnh

Chi uỷ viên – PHT – P.trưởng ban thường trực

4

Nguyễn Thị Bích Nhiệm

Đảng viên – PHT- CTCĐ - Uỷ viên

5

Hoàng Kim Ninh

Đảng viên – Bí thư đoàn trường – Uỷ viên

6

Nguyễn trung Kiên

Đảng viên – Thư ký HĐ - Uỷ viên

  HUYỆN UỶ VĂN YÊN          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

           Số: 87/PC-BCĐ                             

Văn Yên, ngày 20 tháng 1 năm 2008

 

PHÂN CÔNG

Nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận động

 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2008

          Căn cứ Kế hoạch số 26-KH/HU ngày 31/01/2007 của Huyện uỷ Văn Yên về thực hiện chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

          Căn cứ Quyết định số   -QĐ/CB ngày 20/01/2008 của Ban chi uỷ chi bộ trường THPT Chu Văn An về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cấp cơ sở cuộc vân động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

          Trưởng ban cuộc vận động phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban chỉ đạo như sau:

          1. Đồng chí Bùi Văn Xuân – Trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chung triển khai tổ chức cuộc vận động trong chi bộ và trong toàn thể Cán bộ, giáo viên nhà trường cả 2 phân hiệu.

          2. Đồng chí Vũ Thị Hạnh – Phó ban thường trực chịu trách nhiệm triển khai các bước cuộc vận động trong Đảng viên – cán bộ giáo viên tại phân hiệu 1, chịu trách nhiệm tổ chức sơ kết, đánh giá, hoàn thành các loại báo cáo định kỳ.

          3.Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lộc : Phó ban chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động tại Phân hiệu 2 An Bình.

          4. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm – PHT- CTCĐ chịu trách nhiệm cùng ban chấp hành công đoàn vận động công đoàn viên hưởng ứng cuộc vận động.

          5.Đồng chí Hoàng Kim Ninh – Bí thư đoàn trường – Uỷ viên chịu trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động trong lực lựơng đoàn viên – thanh niên.

          6.Đồng chí Nguyễn Trung Kiên – Thư ký HĐ chịu trách nhiệm ghi biên bản tất cả các cuộc họp trong quá trình triển khai cuộc vận động tại chi bộ và tập thể giáo viên – NV nhà trường

          Trên đây là phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ chi bộ trường THPT Chu Văn An. Các đồng chí căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

 

Bùi Văn Xuân

Lượt Xem:4694
Ngày đăng: 01-01-2007
Tác giả: Ban quản trị

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com