• :
  • :

ĐÁP ÁN MÔN GDCD THI THỬ THPT QUỐC GIA

ĐÁP ÁN MÔN GDCD

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TN THPT QUỐC GIA

MÔN GDCD NĂM HỌC 2016 – 2017

MÃ ĐỀ: 001

81. B

82. C

83. B

84. A

85. C

86. C

87. B

88. D

89.A

90.B

91.A

92.C

93.C

94.A

95.A

96.C

97.B

98.B

99.C

100.A

101.A

102.C

103.A

104.A

105.D

106.D

107.A

108.A

109.B

110.A

111.B

112.D

113.C

114.C

115.B

116.D

117.C

118.A

119.B

120.B

 

MÃ ĐỀ: 002

81.B

82.B

83.A

84.C

85.B

86.C

87.D

88.D

89.C

90.C

91.A

92.D

93.B

94.A

95.D

96.C

97.C

98.B

99.B

100.C

101.D

102.A

103.A

104.B

105.A

106.B

107.A

108.B

109.C

110.A

111.B

112.D

113.C

114.C

115.A

116.B

117.B

118.D

119.B

120.C

 

MÃ ĐỀ: 003

81.A

82.A

83.D

84.B

85.B

86.C

87.B

88.B

89.B

90.A

91.B

92.A

93.B

94.A

95.B

96.D

97.B

98.C

99.A

100.C

101.C

102.C

103.B

104.C

105.A

106.A

107.B

108.C

109.B

110.A

111.A

112.B

113.A

114.C

115.A

116.B

117.C

118.A

119.A

120.C

 

MÃ ĐỀ: 004

81.C

82.A

83.B

84.D

85.C

86.A

87.D

88.A

89.D

90.B

91.D

92.B

93.D

94.C

95.B

96.D

97.A

98.C

99.B

100.D

101.A

102.B

103.B

104.B

105.B

106.A

107.A

108.B

109.A

110.A

111.C

112.D

113.B

114.D

115.C

116.B

117.B

118.A

119.B

120.B

 

MÃ ĐỀ: 005

81.C

82.C

83.B

84.B

85.A

86.D

87.D

88.C

89.C

90.B

91.A

92.D

93.C

94.A

95.D

96.D

97.A

98.C

99.C

100.C

101.D

102.A

103.C

104.C

105.A

106.D

107.B

108.D

109.B

110.A

111.A

112.B

113.A

114.C

115.A

116.D

117.B

118.A

119.C

120.C

 

MÃ ĐỀ: 006

81.A

82.A

83.B

84.B

85.C

86.B

87.A

88.C

89.B

90.D

91.C

92.A

93.A

94.B

95.B

96.D

97.B

98.A

99.C

100.C

101.D

102.B

103.D

104.B

105.B

106.B

107.A

108.B

109.D

110.B

111.A

112.B

113.B

114.C

115.B

116.A

117.D

118.B

119.C

120.C

 

MÃ ĐỀ: 007

81.B

82.D

83.C

84.A

85.C

86.C

87.C

88.C

89.C

90.C

91.C

92.B

93.B

94.A

95.D

96.C

97.A

98.D

99.C

100.C

101.D

102.C

103.D

104.B

105.C

106.B

107.B

108.D

109.C

110.A

111.A

112.B

113.C

114.C

115.B

116.A

117.A

118.B

119.A

120.B

 

MÃ ĐỀ: 008

81.C

82.D

83.D

84.C

85.C

86.C

87.A

88.C

89.A

90.C

91.A

92.C

93.A

94.C

95.C

96.C

97.A

98.B

99.A

100.D

101.D

102.B

103.B

104.C

105.D

106.A

107.A

108.A

109.B

110.D

111.B

112.D

113.B

114.C

115.D

116.B

117.D

118.A

119.C

120.C

 

MÃ ĐỀ: 009

81.B

82.D

83.A

84.D

85.C

86.B

87.B

88.A

89.A

90.C

91.D

92.C

93.B

94.C

95.C

96.D

97.B

98.C

99.C

100.B

101.A

102.A

103.B

104.B

105.D

106.A

107.B

108.A

109.A

110.A

111.C

112.B

113.D

114.C

115.A

116.D

117.B

118.C

119.C

120.C

 

MÃ ĐỀ: 010

81.B

82.C

83.A

84.D

85.D

86.A

87.D

88.A

89.C

90.C

91.A

92.A

93.A

94.B

95.A

96.D

97.C

98.C

99.A

100.D

101.C

102.C

103.D

104.D

105.A

106.A

107.B

108.A

109.A

110.A

111.B

112.A

113.B

114.D

115.A

116.B

117.C

118.A

119.B

120.C

 

 

MÃ ĐỀ: 011

81.B

82.D

83.A

84.A

85.B

86.A

87.A

88.A

89.B

90.C

91.C

92.B

93.B

94.A

95.A

96.D

97.A

98.C

99.A

100.D

101.A

102.B

103.B

104.D

105.D

106.A

107.D

108.D

109.D

110.D

111.A

112.B

113.A

114.A

115.A

116.B

117.D

118.B

119.A

120.C

 

MÃ ĐỀ: 012

81.A

82.A

83.C

84.B

85.C

86.B

87.B

88.D

89.B

90.D

91.C

92.C

93.A

94.A

95.B

96.A

97.D

98.B

99.B

100.B

101.C

102.B

103.B

104.D

105.A

106.C

107.B

108.A

109.A

110.A

111.B

112.C

113.C

114.C

115.A

116.D

117.A

118.B

119.C

120.B

 

MÃ ĐỀ: 013

81. B

82. A

83. C

84. A

85. C

86. C

87. A

88. A

89. C

90. C

91. A

92. D

93. D

94. D

95. B

96. A

97. C

98. A

99. D

100. B

101. C

102. B

103. B

104. B

105. D

106. A

107. A

108. B

109. A

110. A

111. D

112. A

113. D

114. A

115. D

116. D

117. B

118. A

119. B

120. C

 

 

MÃ ĐỀ: 014

81. C

82. C

83. D

84. C

85. D

86. A

87. B

88. C

89. A

90. C

91. D

92. A

93. B

94. C

95. B

96. A

97. B

98. C

99. B

100.A

101.A

102. C

103.D

104. D

105.B

106.D

107. A

108.B

109.C

110.D

111.B

112. A

113.D

114. C

115.C

116.A 

117. C

118.C

119. C

120.B

 

 

MÃ ĐỀ: 015

81. A

82. C

83. B

84. A

85. B

86.  B

87. B

88. D

89. B

90. C

91. B

92. C

93. C

94. B

95. C

96. B

97. B

98. B

99. D

100.B

101.D

102.B

103.D

104.D

105.D

106.B

107.B

108.A

109.D

110.B

111.C

112.A

113.D

114.A

115.B

116.B

117.A

118.B

119.A

120.C

 

 

 

 

MÃ ĐỀ: 016

81. A

82. C

83. C

84. D

85. C

86. C

87. A

88. A

89. D

90. D

91. B

92. D

93. A

94. A

95. B

96. A

97. B

98. B

99. D

100.A

101.A

102.A

103.B

104.B

105.A

106.C

107.B

108.C

109.C

110.C

111.A

112.C

113.B

114.D

115.B

116.B

117.D

118.C

119.C

120.D

 

 

MÃ ĐỀ: 017

81. A

82. B

83. B

84. A

85. D

86. D

87. C

88. A

89. B

90. A

91. A

92. B

93. A

94. A

95. D

96. B

97. B

98. A

99. C

100.B

101.C

102.A

103.D

104.D

105.A

106.A

107.B

108.B

109.D

110.C

111.A

112.A

113.D

114.B

115.D

116.C

117.C

118.A

119.B

120.B

 

 

MÃ ĐỀ: 018

81. C

82. C

83. B

84. C

85. C

86. D

87. B

88. D

89. C

90. D

91. C

92. D

93. A

94. A

95. C

96. B

97. A

98. B

99. A

100.A

101.D

102.D

103.D

104.A

105.D

106.B

107.A

108.A

109.D

110.B

111.C

112.D

113.D

114.C

115.D

116.D

117.D

118.B

119.A

120.C

 

 

MÃ ĐỀ: 019

81.B

82.B

83.A

84.A

85.A

86.B

87.A

88.A

89.B

90.B

91.C

92.A

93.B

94.D

95.A

96.C

97.B

98.B

99.C

100.D

101.A

102.B

103.A

104.A

105.B

106.B

107.A

108.C

109.B

110.A

111.C

112.C

113.D

114.A

115.B

116.C

117.C

118.B

119.C

120.C

 

MÃ ĐỀ: 020

81.A

82.B

83.D

84.B

85.A

86.D

87.B

88.C

89.B

90.C

91.D

92.B

93.C

94.A

95.D

96.C

97.A

98.D

99.D

100.C

101.C

102.B

103.C

104.C

105.C

106.D

107.A

108.A

109.A

110.D

111.B

112.B

113.C

114.B

115.B

116.C

117.D

118.A

119.C

120.C

 

 

 

MÃ ĐỀ: 021

81.B

82.C

83.B

84.B

85.C

86.C

87.C

88.D

89.A

90.C

91.C

92.B

93.C

94.C

95.B

96.C

97.C

98.C

99.A

100.C

101.B

102.A

103.C

104.D

105.B

106.A

107.D

108.A

109.A

110.D

111.B

112.A

113.A

114.B

115.B

116.C

117.C

118.A

119.C

120.B

 

MÃ ĐỀ: 022

81.A

82.C

83.D

84.C

85.A

86.D

87.B

88.C

89.C

90.B

91.A

92.A

93.D

94.B

95.A

96.D

97.C

98.B

99.B

100.A

101.A

102.D

103.C

104.C

105.D

106.B

107.D

108.A

109.C

110.C

111.A

112.B

113.A

114.C

115.C

116.D

117.C

118.A

119.A

120.C

 

MÃ ĐỀ: 023

81.A

82.A

83.A

84.C

85.A

86.D

87.D

88.C

89.D

90.C

91.C

92.D

93.C

94.C

95.A

96.D

97.B

98.C

99.D

100.D

101.D

102.D

103.C

104.B

105.A

106.B

107.C

108.B

109.B

110.B

111.C

112.D

113.B

114.A

115.D

116.A

117.D

118.B

119.B

120.C

 

MÃ ĐỀ: 024

81.A

82.C

83.B

84.D

85.A

86.C

87.C

88.C

89.A

90.C

91.A

92.D

93.B

94.C

95.C

96.D

97.D

98.C

99.C

100.C

101.D

102.A

103.C

104.D

105.B

106.A

107.A

108.B

109.A

110.C

111.B

112.C

113.C

114.B

115.D

116.A

117.D

118.A

119.B

120.B

 

Lượt Xem:397
Ngày đăng: 24-04-2017
Tác giả: Anh Đức

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com