• :
  • :

ĐÁP ÁN MÔN SINH THI THỬ THPT QUỐC GIA

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC
        BẢNG ĐÁP ÁN 24 ĐỀ - MÔN SINH        
                         
  ĐỀ 1 ĐỀ 2 ĐỀ 3 ĐỀ 4 ĐỀ 5 ĐỀ 6 ĐỀ 7 ĐỀ 8 ĐỀ 9 ĐỀ 10 ĐỀ 11 ĐỀ 12
CÂU 81 A C A A C A C C D D C B
CÂU 82 A B D C D B A D C D D A
CÂU 83 B B D A B B D B A A D B
CÂU 84 D D D C D D A D C B D D
CÂU 85 D B B A D C B D A C B A
CÂU 86 C B A A A B B A D A D A
CÂU 87 A C B D A B D C B C D D
CÂU 88 D D B D A C D D D B D C
CÂU 89 B A D B A D A D D D D D
CÂU 90 A B C B C C C C D B D B
CÂU 91 D B D B B A B A C D C C
CÂU 92 D D A A C D B B A A B B
CÂU 93 B C C C D A A B A C C A
CÂU 94 B D A B B C D C D A C A
CÂU 95 C A D D D D C B A C B C
CÂU 96 C A C B B C B C C D A B
CÂU 97 D D B A D C C A C D B A
CÂU 98 A A C B B C D A A A C D
CÂU 99 A B C A A C A C A A A A
CÂU 100 A A C D A A A B D A D B
CÂU 101 C B C C D B A A C D C D
CÂU 102 C A A D C D C B A C B C
CÂU 103 B C A D A C B D B C B A
CÂU 104 C C B C A B C A B C A C
CÂU 105 B A B C B B B B B B B B
CÂU 106 A D A D C A A A C D C C
CÂU 107 D D C D D D D C B A A D
CÂU 108 D A D A C D D D A A D D
CÂU 109 C C A C B C A A A C A C
CÂU 110 A C D D A D D B C C A A
CÂU 111 B C B B B B D B B B B C
CÂU 112 C A D C A A D B D B C C
CÂU 113 B A C A B D B A B D B D
CÂU 114 D C A B C A C C B B B B
CÂU 115 B B B B C A C C B B A A
CÂU 116 A D B B C B A D C D A C
CÂU 117 B A C C D A C C B B C D
CÂU 118 C B D D C A B A D A C B
CÂU 119 C D B C B D C D C B A B
CÂU 120 D C D A D B A D D C A D
                         
  ĐỀ 13 ĐỀ 14 ĐỀ 15 ĐỀ 16 ĐỀ 17 ĐỀ 18 ĐỀ 19 ĐỀ 20 ĐỀ 21 ĐỀ 22 ĐỀ 23 ĐỀ 24
CÂU 81 A D A A C A C C C B C B
CÂU 82 C A B A B A C A C D B D
CÂU 83 D C A C C C C D A D A C
CÂU 84 D A D B B A B A A C D B
CÂU 85 D B D B D D A B C D A B
CÂU 86 A C D A A D D A D B D A
CÂU 87 D D A C A A A D D B A C
CÂU 88 A D B A D B C D A B D C
CÂU 89 C B B A A D D C D A C A
CÂU 90 C A C C C C A A C D A C
CÂU 91 A C C B D D D A C C C D
CÂU 92 C C D D D D C C A C B C
CÂU 93 D C C C C D A D C C A C
CÂU 94 A C C D A C B C A D A D
CÂU 95 D D B A D C B A D C A D
CÂU 96 B B C B B B B D B B D C
CÂU 97 C C D A A A D D C A D C
CÂU 98 A C A A B C C D A B C A
CÂU 99 C D C C D C D B A B B B
CÂU 100 A B D A A A A C A C C A
CÂU 101 B D D D B D D B B A C B
CÂU 102 B A D B A C B C B A B D
CÂU 103 C D B D A B A B C A D D
CÂU 104 C B B C A B C A B B A D
CÂU 105 B B B B B B B B A B B B
CÂU 106 A A A C C A A A C C C A
CÂU 107 D C A B B A D C D D D D
CÂU 108 D A A D D D A C D D A A
CÂU 109 A B A B D C C C B A B A
CÂU 110 B B D C B D B C B C B A
CÂU 111 B B B B B B B B B D B B
CÂU 112 B A B D C C D B B C B B
CÂU 113 D A D C D C A B D A D C
CÂU 114 B C A B B A D A B A C C
CÂU 115 B D C B A A B A D B C B
CÂU 116 C D D D C B B B B A D B
CÂU 117 B A C C C B D D D D D D
CÂU 118 D D B A C B A D A C A A
CÂU 119 D A C D C D C B D D B D
CÂU 120 A C C D D B C D C A C A

 

Lượt Xem:259
Ngày đăng: 21-04-2017
Tác giả: Anh Đức

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com