• :
  • :

ĐÁP ÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN

Đáp án môn Toán

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN
                                         
Mã đề 001   Mã đề 002
                                         
1A 2D 3A 4C 5C 6D 7C 8B 9D 10B   1C 2D 3A 4A 5C 6D 7B 8B 9D 10C
11A 12D 13B 14C 15A 16C 17D 18C 19A 20D   11A 12B 13A 14C 15D 16A 17B 18B 19A 20D
21B 22D 23A 24B 25C 26C 27B 28C 29C 30D   21C 22B 23A 24C 25A 26D 27C 28B 29A 30D
31C 32A 33A 34B 35C 36C 37D 38A 39A 40D   31B 32A 33C 34C 35B 36D 37A 38C 39C 40D
41A 42B 43D 44B 45C 46C 47D 48C 49C 50C   41D 42C 43A 44D 45D 46B 47A 48B 49B 50B
                                         
Mã đề 003   Mã đề 004
                                         
1C 2C 3B 4B 5A 6D 7B 8B 9D 10A   1D 2D 3C 4B 5A 6B 7D 8A 9D 10A
11C 12A 13B 14D 15A 16C 17A 18B 19D 20C   11B 12B 13C 14A 15D 16B 17C 18A 19A 20C
21A 22D 23B 24C 25B 26C 27A 28B 29C 30C   21B 22A 23C 24B 25C 26A 27D 28B 29A 30D
31D 32A 33A 34B 35C 36A 37D 38D 39A 40A   31B 32C 33A 34A 35A 36C 37A 38A 39C 40B
41A 42C 43D 44D 45B 46C 47C 48D 49A 50D   41A 42C 43D 44A 45B 46D 47A 48D 49D 50D
                                         
Mã đề 005   Mã đề 006
                                         
1D 2B 3D 4C 5A 6C 7B 8C 9B 10C   1C 2D 3A 4C 5B 6A 7B 8A 9D 10D
11D 12B 13A 14D 15D 16B 17B 18A 19C 20D   11C 12C 13A 14D 15B 16B 17C 18B 19A 20A
21C 22D 23C 24B 25C 26C 27B 28B 29C 30D   21D 22B 23B 24D 25C 26D 27A 28C 29D 30C
31C 32A 33A 34B 35D 36A 37A 38A 39C 40C   31B 32C 33A 34A 35C 36C 37D 38D 39A 40A
41A 42B 43A 44C 45A 46A 47D 48A 49D 50B   41B 42A 43B 44A 45D 46C 47C 48B 49A 50B
                                         
Mã đề 007   Mã đề 008
                                         
1D 2C 3C 4B 5D 6C 7A 8A 9C 10A   1B 2C 3B 4D 5D 6C 7C 8A 9A 10D
11D 12A 13A 14C 15D 16D 17C 18C 19A 20B   11D 12A 13D 14D 15B 16A 17A 18B 19C 20C
21B 22C 23B 24D 25D 26D 27A 28C 29C 30D   21B 22A 23C 24C 25D 26A 27B 28A 29C 30D
31C 32A 33A 34C 35A 36C 37B 38C 39A 40C   31C 32A 33A 34B 35B 36D 37B 38B 39D 40A
41C 42C 43A 44D 45B 46C 47C 48B 49A 50A   41D 42B 43D 44D 45D 46C 47B 48B 49D 50B
                                         
Mã đề 009   Mã đề 010
                                         
1D 2B 3D 4A 5C 6B 7D 8B 9A 10C   1C 2A 3D 4C 5D 6B 7C 8D 9A 10A
11D 12B 13A 14A 15D 16B 17C 18A 19D 20A   11B 12C 13A 14B 15A 16D 17C 18A 19A 20B
21C 22C 23A 24C 25D 26B 27D 28C 29B 30D   21D 22B 23D 24C 25A 26B 27B 28D 29C 30B
31C 32A 33B 34A 35C 36A 37D 38A 39A 40A   31C 32D 33B 34A 35D 36B 37D 38B 39C 40D
41D 42D 43A 44C 45B 46C 47A 48D 49A 50B   41A 42D 43B 44B 45A 46D 47C 48D 49B 50A
                                         
Mã đề 011   Mã đề 012
                                         
1B 2B 3D 4C 5A 6B 7C 8D 9D 10B   1C 2C 3A 4D 5D 6C 7A 8C 9B 10D
11C 12A 13D 14A 15B 16A 17C 18D 19D 20B   11D 12B 13B 14D 15A 16A 17C 18B 19D 20B
21B 22D 23D 24B 25C 26C 27C 28A 29C 30D   21A 22A 23C 24D 25A 26B 27B 28D 29D 30C
31C 32A 33A 34B 35C 36A 37A 38A 39D 40A   31B 32C 33A 34A 35D 36A 37D 38A 39C 40A
41B 42B 43A 44D 45C 46B 47C 48A 49B 50C   41B 42A 43D 44D 45C 46D 47C 48C 49B 50B
                                         
Mã đề 013   Mã đề 014
                                         
1A 2B 3B 4C 5D 6C 7C 8A 9A 10D   1A 2B 3D 4D 5A 6D 7A 8B 9C 10C
11A 12A 13B 14D 15C 16A 17C 18B 19B 20A   11C 12A 13D 14D 15A 16B 17C 18A 19B 20D
21B 22B 23A 24C 25A 26D 27A 28C 29A 30D   21C 22C 23C 24A 25D 26B 27C 28A 29A 30B
31B 32B 33C 34C 35D 36D 37C 38C 39D 40C   31D 32C 33A 34D 35C 36D 37D 38B 39B 40D
41A 42A 43A 44C 45C 46C 47C 48B 49B 50D   41C 42C 43A 44D 45C 46C 47D 48A 49D 50A
                                         
Mã đề 015   Mã đề 016
                                         
1D 2B 3D 4C 5D 6B 7A 8B 9D 10A   1B 2D 3A 4B 5A 6D 7C 8D 9C 10D
11C 12A 13C 14A 15D 16D 17B 18B 19A 20D   11B 12A 13C 14D 15A 16B 17B 18C 19C 20D
21A 22B 23D 24C 25C 26A 27B 28B 29B 30C   21A 22D 23B 24A 25B 26C 27B 28D 29B 30B
31B 32D 33A 34A 35B 36B 37D 38A 39C 40B   31A 32A 33C 34D 35C 36C 37C 38D 39A 40C
41A 42B 43C 44D 45D 46D 47D 48A 49D 50B   41B 42A 43C 44D 45A 46D 47C 48B 49D 50D
                                         
Mã đề 017   Mã đề 018
                                         
1A 2B 3C 4C 5B 6A 7C 8D 9C 10A   1B 2B 3A 4C 5C 6D 7B 8B 9A 10A
11D 12A 13C 14D 15A 16B 17B 18A 19D 20D   11B 12A 13D 14B 15A 16C 17C 18A 19A 20B
21B 22B 23B 24D 25A 26B 27C 28B 29D 30A   21D 22A 23D 24D 25B 26B 27D 28C 29C 30D
31C 32D 33B 34C 35A 36C 37C 38C 39B 40B   31C 32A 33A 34B 35C 36B 37D 38A 39C 40A
41C 42C 43C 44C 45C 46D 47A 48D 49D 50D   41C 42B 43A 44A 45D 46B 47A 48B 49D 50D
                                         
Mã đề 019   Mã đề 020
                                         
1C 2D 3D 4C 5D 6A 7A 8C 9B 10A   1A 2C 3B 4A 5D 6C 7A 8C 9B 10A
11D 12B 13A 14D 15C 16A 17D 18C 19A 20C   11C 12A 13C 14B 15A 16B 17D 18D 19B 20A
21B 22C 23A 24B 25B 26B 27D 28C 29D 30B   21C 22C 23D 24B 25A 26B 27B 28C 29A 30D
31C 32C 33A 34B 35A 36B 37D 38A 39D 40A   31D 32B 33A 34C 35A 36C 37D 38B 39D 40C
41B 42C 43C 44B 45B 46D 47D 48B 49C 50C   41C 42A 43A 44A 45B 46A 47B 48D 49A 50A
                                         
Mã đề 021   Mã đề 022
                                         
1B 2C 3C 4C 5B 6D 7B 8C 9C 10D   1C 2A 3C 4B 5A 6D 7A 8D 9A 10D
11B 12C 13A 14C 15B 16B 17A 18D 19D 20B   11D 12B 13A 14C 15A 16B 17D 18A 19A 20C
21A 22A 23D 24B 25D 26B 27B 28C 29C 30D   21C 22A 23D 24B 25B 26C 27C 28C 29A 30D
31C 32A 33A 34B 35A 36B 37D 38B 39D 40D   31C 32A 33B 34B 35A 36A 37D 38C 39A 40B
41A 42A 43C 44D 45C 46D 47C 48C 49B 50C   41A 42B 43B 44B 45C 46A 47D 48A 49B 50A
                                         
Mã đề 023   Mã đề 024
                                         
1B 2D 3D 4A 5D 6A 7D 8D 9C 10B   1A 2D 3A 4B 5A 6C 7C 8B 9D 10A
11D 12A 13B 14C 15D 16B 17A 18D 19B 20D   11C 12A 13D 14B 15D 16A 17C 18C 19B 20D
21C 22C 23A 24B 25A 26C 27D 28C 29D 30A   21A 22D 23B 24C 25B 26D 27A 28C 29D 30C
31A 32A 33B 34C 35C 36A 37D 38A 39D 40D   31C 32A 33C 34C 35C 36A 37D 38B 39C 40A
41B 42C 43D 44D 45A 46A 47C 48C 49C 50B   41A 42A 43A 44A 45C 46A 47C 48C 49A 50C

 

File đính kèm
Lượt Xem:638
Ngày đăng: 20-04-2017
Tác giả: Anh Đức

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com